Fundraising Meets Marketing od CpF UBA je názov pre dlhodobý vzdelávací program určený pre organizácie zaregistrované v DARUJME.sk.

 

Na jar roku 2020 sme iniciovali jeho pilotný prvý ročník. Naším cieľom je poskytnúť pracovníkom zo zapojených organizácií priestor na vzdelávanie a ďalší rozvoj v súvislosti ich prácou, a to s dôrazom na fundraising, komunikáciu a marketing.

Cieľom vzdelávacieho programu je poskytnúť 20 účastníkom ucelený tréning plný informácií o marketingu a komunikácii – ako efektívnych nástrojoch na získavanie a udržanie individuálnych darcov. Keďže DARUJME.sk je služba zameraná na online fundraising, aj náš program sa bude venovať predovšetkým komunikácii, ale aj budovaniu značky vašej organizácie v online priestore.

LEKTORI

Naši skúsení lektori pokryjú široké spektrum marketingových oblastí, ktoré sme zmapovali prostredníctvom prieskumu v roku 2019 medzi zapojenými organizáciami v DARUJME.sk. Budeme sa teda zameriavať na témy, ktoré vás najviac zaujali, ako napríklad komunikačná stratégia, digitálna stratégia, sociálne siete, direct marketing, Public Relations, influencers marketing, webdesign a corporate design, výkonnostný marketing, copywriting a storytelling… to všetko a viac s previazaním na neziskový sektor. 

TÉMY, NA KTORÉ SA MOŽETE TEŠIŤ

 • Sociálne siete a fundraising – ako správne pracovať s contentom a ako zapojiť ľudí
 • Digitálna stratégia – ako pracovať koncepčne s online prostredím
 • Online efektivita vs. rozpočet – neplatené a platené online služby, ako byť efektívny
 • Ako pracovať s príbehmi, STORYTELLING – o aktuálnych trendoch v mediálnej komunikácii vrátane príkladov úspešných kampaní a efektívnej komunikácie z Nórska a severského regiónu(2-dňový tréning vedený lektormi z Nórska)
 • Dizajn a užívateľské trendy v komunikácii – ako byť výrazný, ale nerušiť a nestrácať návštevníkov
 • Udržiavacia komunikácia – ako budovať vzťah s darcami, udržať si ich a ako ich pretransformovať z jednorazových na pravidelných darcov
 • Public relations + influencers marketing – ako pracovať s médiami a mienkotvorcami
 • Copywriting vo fundraisingu – ako pracovať so slovom na webe, vo formulároch a v komunikácii ako takej
 • Ako vybudovať organizácii marketing – personál, ciele, aktivity, efektivita, výsledky, rozpočet
 • Význam kreativity v komunikácii – ako pôsobí kreativita na ľudí a ako pomáha v ich zapájaní
 • Kontakty a databázy – ako získavať kontakty, ako ich prehľadne uchovávať a pracovať s nimi legálne
 • DARUJME 2.0 – nové a lepšie možnosti v online fundraisingu cez DARUJME.sk

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ

 • Program je primárne určený pre pracovníkov mimovládnych organizácií, ktorí majú na starosti fundraising a / alebo komunikáciu organizácie.
 • Vzhľadom na účasť medzinárodných hostí, ktorí budú lektorovať minimálne jeden z workshopov, je pre účastníkov nevyhnutná aspoň mierne pokročilá úroveň anglického jazyka.
 • Program má za cieľ rozširovať obzory ľudí s minimálne stredne pokročilou úrovňou znalosti v oblasti komunikácie a fundraisingu, resp. potrebná je prax v oblasti komunikácie a fundraisingu minimálne 1 rok.
 • V rámci vzdelávacieho programu sa bude prelínať teória s praxou. Preto je pre nás dôležité, aby mal zástupca organizácie možnosť aspoň čiastočne vytvárať komunikačné materiály, spravovať online služby, ktoré organizácia využíva (napr. Facebook, Google Analytics).
 • Hľadáme účastníkov, ktorí sa chcú vzdelávať v danej oblasti a priniesť zmenu do svojej organizácie. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa účastník vzdelávania tieto zručnosti a kompetencie:
  • Ako cez sociálne siete cielene osloviť skupinu ľudí, ktorí sú vnímaví k podpore verejnoprospešných tém a získať ich ako darcov pre svoju organizáciu
  • Ako komunikovať s jednorazovými darcami tak, aby sa stali pravidelnými
  • Ako spravovať databázy darcov v CRM systéme
  • Ako pracovať s rozpočtom a nastavením platených služieb v online priestore
  • Ako medializovať aktivity organizácie tak, aby získavali nových darcov
  • Ako budovať a udržiavať dobré vzťahy s darcami a fanúšikmi organizácie.

PODMIENKY ÚČASTI

 • do vzdelávacieho programu sa môžu prihlásiť pracovníci organizácií zaregistrovaných v systéme DARUJME.sk (účastník môže byť zamestnancom na plný alebo čiastočný úväzok alebo externý dodávateľ služieb. Dôležitý je reálny výkon pre organizáciu).
 • za organizáciu sa môže prihlásiť len jeden zástupca.
 • do vzdelávacieho programu bolo možné prihlásiť sa do 18.3.2020.
 • v prípade, že sa prihlási viac ako 20 účastníkov, vyhradzujú si organizátori právo vybrať účastníkov, ktorí najviac zodpovedajú optimálnemu profilu účastníka.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Účastnícky poplatok je 200 Eur. V cene je zahrnuté vzdelávanie, podporné materiály, jednoduché občerstvenie počas prestávok. Obed a prípadné náklady s cestovným a ubytovaním si hradia účastníci sami.

Vzdelávanie bude ukončené certifikátom o absolvovaní – na získanie certifikátu musí účastník absolvovať aspoň 4 stretnutia. V prípade, že účastník získa certifikát o absolvovaní programu, bude mu vrátená polovica účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok si môže zaplatiť účastník alebo ho môže financovať organizácia, v ktorej pôsobí. Účastnícky poplatok musí byť zaplatený najneskôr 3 dni pred začiatkom vzdelávacieho programu, v opačnom prípade stráca nárok na miesto a organizátori môžu osloviť prihláseného náhradníka.

PRIEBEH PROGRAMU

Vzhľadom na schválené opatrenia v čase pandémie – ďalší priebeh, ako aj termíny stretnutí prihlásených účastníkov a spôsob realizácie vzdelávacieho programu prehodnocujeme. Budeme vás informovať, hneď ako to bude možné.

 

Vzdelávací program pozostáva zo série na seba nadväzujúcich tréningov. Vzdelávanie prebehne formou prezentácií, spoločnej diskusie a práce v menších skupinách.

Stretnutia budú jednodňové, s výnimkou jedného dvojdňového workshopu s nórskymi lektormi.

 • možnosť prihlásiť sa do programu cca 25.2. – 18.3.2020:
 • výber účastníkov – júl / august 2020

Na stretnutie odporúčame priniesť si notebook, pretože časť úloh bude praktická.

Prezentácie a praktické workshopy vždy na inú tému sa uskutočnia v priestoroch Open Gallery – Nadácie otvorenej spoločnosti na Baštovej ulici č. 5 v Bratislave .

KTO SME A S KÝM SPOLUPRACUJEME

Centrum pre filantropiu funguje od roku 2002. Sme neziskovou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Účelom Centra pre filantropiu je svojou činnosťou, službami a programami posilňovať mimovládne organizácie a ich postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom a ďalej podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. V rámci našej organizácie realizujeme tri typy aktivít: rozvoj firemného darcovstva (cez partnerstvá s firemnými nadáciami), rozvoj individuálneho darcovstva v online priestore (DARUJME.skwww.startlab.sk), a vzdelávacie a výskumné aktivity v téme filantropie.

Viac informácií – www.cpf.sk

 

United Brands Advisors je združenie marketingových senior odborníkov, ktorí chcú ponúknuť alternatívu k tematicky čiastkovému vzdelávaniu a poskytnúť svojim záujemcom najkomplexnejší vzdelávací program zastrešujúci všetky kľúčové oblasti marketingu. UBA kladie dôraz na obsah šitý na mieru potrebám obecenstva a interakciu s publikom.

Viac informácií – www.uba.sk

 

Partnerská organizácia:

NORSENSUS MEDIAFORUM je nezisková organizácia zameraná na pôsobenie neziskových organizácií vo virtuálnom svete s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou. Jej cieľom je zvyšovať digitálnu gramotnosť a občiansku participáciu v online priestore. Špecializuje sa na tréningy pre mimovládne organizácie.

Viac informácií – https://norsensus.no/?lang=en

Ak máte ďalšie otázky, pýtajte sa nás 🙂

Kontakt:

Jenka Korbellová
Telefón: +421 918 479 683
Email: info@darujme.sk

Active Citizens Fund

Náš vzdelávací program je definovaný a spolufinancovaný z programu ACF – Slovakia. Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.