AKTUÁLNE: Vzhľadom na schválené opatrenia v čase pandémie – ďalší priebeh, termíny stretnutí ako aj spôsob realizácie vzdelávacieho programu Fundraising Meets Marketing od CpF UBA prehodnocujeme. Budeme vás informovať, hneď ako to bude možné.

Fundraising Meets Marketing od CpF UBA je názov pre dlhodobý vzdelávací program určený pre organizácie zaregistrované v DARUJME.sk.

 

Na jar roku 2020 sme iniciovali jeho pilotný prvý ročník. Naším cieľom je poskytnúť pracovníkom zo zapojených organizácií priestor na vzdelávanie a ďalší rozvoj v súvislosti ich prácou, a to s dôrazom na fundraising, komunikáciu a marketing.

Cieľom vzdelávacieho programu je poskytnúť 20 účastníkom ucelený tréning plný informácií o marketingu a komunikácii – ako efektívnych nástrojoch na získavanie a udržanie individuálnych darcov. Keďže DARUJME.sk je služba zameraná na online fundraising, aj náš program sa bude venovať predovšetkým komunikácii, ale aj budovaniu značky vašej organizácie v online priestore.

LEKTORI

Naši skúsení lektori pokryjú široké spektrum marketingových oblastí, ktoré sme zmapovali prostredníctvom prieskumu v roku 2019 medzi zapojenými organizáciami v DARUJME.sk. Budeme sa teda zameriavať na témy, ktoré vás najviac zaujali, ako napríklad komunikačná stratégia, digitálna stratégia, sociálne siete, direct marketing, Public Relations, influencers marketing, webdesign a corporate design, výkonnostný marketing, copywriting a storytelling… to všetko a viac s previazaním na neziskový sektor. 

TÉMY, NA KTORÉ SA MOŽETE TEŠIŤ

 • Sociálne siete a fundraising – ako správne pracovať s contentom a ako zapojiť ľudí
 • Digitálna stratégia – ako pracovať koncepčne s online prostredím
 • Online efektivita vs. rozpočet – neplatené a platené online služby, ako byť efektívny
 • Ako pracovať s príbehmi, STORYTELLING – o aktuálnych trendoch v mediálnej komunikácii vrátane príkladov úspešných kampaní a efektívnej komunikácie z Nórska a severského regiónu(2-dňový tréning vedený lektormi z Nórska)
 • Dizajn a užívateľské trendy v komunikácii – ako byť výrazný, ale nerušiť a nestrácať návštevníkov
 • Udržiavacia komunikácia – ako budovať vzťah s darcami, udržať si ich a ako ich pretransformovať z jednorazových na pravidelných darcov
 • Public relations + influencers marketing – ako pracovať s médiami a mienkotvorcami
 • Copywriting vo fundraisingu – ako pracovať so slovom na webe, vo formulároch a v komunikácii ako takej
 • Ako vybudovať organizácii marketing – personál, ciele, aktivity, efektivita, výsledky, rozpočet
 • Význam kreativity v komunikácii – ako pôsobí kreativita na ľudí a ako pomáha v ich zapájaní
 • Kontakty a databázy – ako získavať kontakty, ako ich prehľadne uchovávať a pracovať s nimi legálne
 • DARUJME 2.0 – nové a lepšie možnosti v online fundraisingu cez DARUJME.sk

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ

 • Program je primárne určený pre pracovníkov mimovládnych organizácií, ktorí majú na starosti fundraising a / alebo komunikáciu organizácie.
 • Vzhľadom na účasť medzinárodných hostí, ktorí budú lektorovať minimálne jeden z workshopov, je pre účastníkov nevyhnutná aspoň mierne pokročilá úroveň anglického jazyka.
 • Program má za cieľ rozširovať obzory ľudí s minimálne stredne pokročilou úrovňou znalosti v oblasti komunikácie a fundraisingu, resp. potrebná je prax v oblasti komunikácie a fundraisingu minimálne 1 rok.
 • V rámci vzdelávacieho programu sa bude prelínať teória s praxou. Preto je pre nás dôležité, aby mal zástupca organizácie možnosť aspoň čiastočne vytvárať komunikačné materiály, spravovať online služby, ktoré organizácia využíva (napr. Facebook, Google Analytics).
 • Hľadáme účastníkov, ktorí sa chcú vzdelávať v danej oblasti a priniesť zmenu do svojej organizácie. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa účastník vzdelávania tieto zručnosti a kompetencie:
  • Ako cez sociálne siete cielene osloviť skupinu ľudí, ktorí sú vnímaví k podpore verejnoprospešných tém a získať ich ako darcov pre svoju organizáciu
  • Ako komunikovať s jednorazovými darcami tak, aby sa stali pravidelnými
  • Ako spravovať databázy darcov v CRM systéme
  • Ako pracovať s rozpočtom a nastavením platených služieb v online priestore
  • Ako medializovať aktivity organizácie tak, aby získavali nových darcov
  • Ako budovať a udržiavať dobré vzťahy s darcami a fanúšikmi organizácie.

PODMIENKY ÚČASTI

 • do vzdelávacieho programu sa môžu prihlásiť pracovníci organizácií zaregistrovaných v systéme DARUJME.sk (účastník môže byť zamestnancom na plný alebo čiastočný úväzok alebo externý dodávateľ služieb. Dôležitý je reálny výkon pre organizáciu).
 • za organizáciu sa môže prihlásiť len jeden zástupca.
 • do vzdelávacieho programu bolo možné prihlásiť sa do 18.3.2020.
 • v prípade, že sa prihlási viac ako 20 účastníkov, vyhradzujú si organizátori právo vybrať účastníkov, ktorí najviac zodpovedajú optimálnemu profilu účastníka.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Účastnícky poplatok je 200 Eur. V cene je zahrnuté vzdelávanie, podporné materiály, jednoduché občerstvenie počas prestávok. Obed a prípadné náklady s cestovným a ubytovaním si hradia účastníci sami.

Vzdelávanie bude ukončené certifikátom o absolvovaní – na získanie certifikátu musí účastník absolvovať aspoň 4 stretnutia. V prípade, že účastník získa certifikát o absolvovaní programu, bude mu vrátená polovica účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok si môže zaplatiť účastník alebo ho môže financovať organizácia, v ktorej pôsobí. Účastnícky poplatok musí byť zaplatený najneskôr 3 dni pred začiatkom vzdelávacieho programu, v opačnom prípade stráca nárok na miesto a organizátori môžu osloviť prihláseného náhradníka.

PRIEBEH PROGRAMU

Vzhľadom na schválené opatrenia v čase pandémie – ďalší priebeh, ako aj termíny stretnutí prihlásených účastníkov a spôsob realizácie vzdelávacieho programu aktuálne prehodnocujeme. Budeme vás informovať, hneď ako to bude možné.

 

Vzdelávací program pozostáva zo série na seba nadväzujúcich tréningov. Vzdelávanie prebehne formou prezentácií, spoločnej diskusie a práce v menších skupinách.

Stretnutia budú jednodňové, s výnimkou jedného dvojdňového workshopu s nórskymi lektormi.

 • možnosť prihlásiť sa do programu cca 25.2. – 18.3.2020:
 • výber účastníkov – marec / apríl 2020

Na stretnutie odporúčame priniesť si notebook, pretože časť úloh bude praktická.

Prezentácie a praktické workshopy vždy na inú tému sa uskutočnia v priestoroch Open Gallery – Nadácie otvorenej spoločnosti na Baštovej ulici č. 5 v Bratislave .

KTO SME A S KÝM SPOLUPRACUJEME

Centrum pre filantropiu funguje od roku 2002. Sme neziskovou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Účelom Centra pre filantropiu je svojou činnosťou, službami a programami posilňovať mimovládne organizácie a ich postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom a ďalej podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. V rámci našej organizácie realizujeme tri typy aktivít: rozvoj firemného darcovstva (cez partnerstvá s firemnými nadáciami), rozvoj individuálneho darcovstva v online priestore (DARUJME.skwww.startlab.sk), a vzdelávacie a výskumné aktivity v téme filantropie.

Viac informácií – www.cpf.sk

 

United Brands Advisors je združenie marketingových senior odborníkov, ktorí chcú ponúknuť alternatívu k tematicky čiastkovému vzdelávaniu a poskytnúť svojim záujemcom najkomplexnejší vzdelávací program zastrešujúci všetky kľúčové oblasti marketingu. UBA kladie dôraz na obsah šitý na mieru potrebám obecenstva a interakciu s publikom.

Viac informácií – www.uba.sk

 

Partnerská organizácia:

NORSENSUS MEDIAFORUM je nezisková organizácia zameraná na pôsobenie neziskových organizácií vo virtuálnom svete s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou. Jej cieľom je zvyšovať digitálnu gramotnosť a občiansku participáciu v online priestore. Špecializuje sa na tréningy pre mimovládne organizácie.

Viac informácií – https://norsensus.no/?lang=en

Ak máte ďalšie otázky, pýtajte sa nás 🙂

Kontakt:

Jenka Korbellová
Telefón: +421 918 479 683
Email: info@darujme.sk

Active Citizens Fund

Náš vzdelávací program je definovaný a spolufinancovaný z programu ACF – Slovakia. Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.