Pravidlá a podmienky

Všeobecné pravidlá internetového darcovského systému DARUJME.sk

zverejnené na https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky/ od 1. 1. 2022

 

Terms of Use

 

Tieto všeobecné pravidlá internetového darcovského systému DARUJME.sk upravujú vzájomné vzťahy pri poskytovaní, odovzdávaní a administrácii  darov určeným osobám, užívaní internetového darcovského prostredia systému DARUJME.SK zúčastnenými stranami, vytváraní darcovských výziev a iných súvisiacich vzťahov  (ďalej len „Pravidlá“) medzi nasledujúcimi subjektami:

 

Prevádzkovateľom darcovského systému, ktorým je Centrum pre filantropiu n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 821 871, registrovaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, reg. č. OVVS-530 / 49 / 2002 – NO (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je nezisková organizácia, ktorej účelom je svojou vlastnou činnosťou, službami a programami posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumeniu medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom, podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. Poslaním Prevádzkovateľa je posilňovanie mimovládnych neziskových organizácií, myšlienok a hodnôt občianskej spoločnosti, participatívnej demokracie, dobročinnosti, dobrovoľníctva a darcovstva v spoločnosti. Prevádzkovateľ za účelom plnenia svojho poslania zabezpečuje prevádzku darcovského systému „DARUJME.sk“ na doméne „www.DARUJME.sk“ (ďalej len „Darcovský systém“).

 

Obdarovaným, t.j. príjemcom daru, ktorým je právnická osoba, ktorá využíva Darcovský systém DARUJME.sk a spĺňa nasledovné podmienky:

 

 1. Právna forma správnou subjektivitou stanovená právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to:

 

a) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby vzmysle zákona č. 213/1997 Zb. oneziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

b) nadácia v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,

c) občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

d) neinvestičný fond v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch,

e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,

f) záujmové združenie právnických osôb, ak toto združuje právnické osoby uvedené v častiach a) až f)

g) organizácia s medzinárodným prvkom oprávnená vyvíjať svoju činnosti na území SR, ktorá bola zriadená a pôsobí na území SR ako nezisková, dobročinná alebo iná obdobná organizácia pôsobiaca na podporu verejnoprospešného účelu.

 

 1. Schválenie príjemcu Radou projektu DARUJME.sk ako poradným orgánom Prevádzkovateľa.

 

 1. Právnická osoba (podľa predchádzajúceho bodu 1.) musí existovať viac ako dva roky. V prípade, ak nie, Rada projektu DARUJME.sk môže udeliť výnimku po individuálnom posúdení príjemcu.

 

(ďalej len „Príjemca“).

 

Poskytovateľom daru – darcom, ktorým je individuálne určená fyzická osoba alebo mimovládna nezisková organizácia alebo iná právnická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami Darcovského systému a zaslaním daru uzatvára s Príjemcom darovaciu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka (ďalej len „Darca“). K uzatvoreniu darovacej zmluvy s Príjemcom dochádza aj v prípade ak Darca zasiela dar na základe darcovskej výzvy niektorého Autora výzvy. Za pravidelného Darcu sa považuje fyzická osoba alebo mimovládna nezisková organizácia alebo iná právnická osoba, ktorá prejavila vôľu v pravidelných intervaloch poukazovať rovnaký príspevok v prospech príjemcu prostredníctvom Darcovského systému DARUJME.sk.

 

Autorom darcovskej výzvy (Ambasádorom), ktorý je fyzickou osobou alebo skupinou fyzických osôb alebo mimovládnou neziskovou organizáciou alebo inou právnickou osobou, ktorá súhlasí s Pravidlami (ďalej len „Autor výzvy“) a vytvorila darcovskú výzvu na podporu získavania darov pre niektorého Príjemcu. Autor výzvy môže byť súčasne Darca. Súčasťou darcovskej výzvy môže byť dobrovoľný morálny záväzok Autora výzvy niečo dať, vykonať alebo strpieť pri poskytnutí daru prostredníctvom darcovskej výzvy alebo pri dosiahnutí finančného cieľa darcovskej výzvy.

Článok 1. Definície niektorých pojmov
 1. Darcovským systémom DARUJME.sk sa rozumie súhrn činností a aktivít Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje Prevádzkovateľ Darcom a Príjemcom služby, na základe právnych vzťahov definovaných v týchto Pravidlách, vrátane súvisiacich platobných služieb na základe osobitných vzťahov s poskytovateľmi platobných služieb (napr. platobnej brány nevyhnutnej na poskytovanie Darov prostredníctvom Darcovského systému). Darcovský systém je prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle http://www.DARUJME.sk.

 

 1. Dar je peňažná suma, ktorú poskytne Darca pri uzatváraní darovacej zmluvy alebo ktorú sa Darca zaväzuje pravidelne poskytovať, bezodplatne v prospech Príjemcu, s cieľom podporiť aktivity alebo kampane Príjemcu. Dar môže byť účelovo viazaný na použitie na konkrétny cieľ. Poskytnutie Daru môže byť podmienené Príjemcom (čl. 3 ods. 1 Pravidiel).

 

 1. Sprostredkovateľ je právnická osoba, ktorá spracováva poskytovanie Darov prostredníctvom Darovacieho systému, t.j. zabezpečuje uskutočňovanie platieb Darcov v prospech Príjemcov a prevádza ich na účet Príjemcu. Sprostredkovateľom je spravidla Prevádzkovateľ Darcovského systému, ktorý zabezpečuje jednotlivé činnosti na základe individuálnych dohôd v spolupráci s príslušnými oprávnenými poskytovateľmi platobných služieb, pokiaľ nie je uvedené v týchto Pravidlách inak.

 

 1. Registrácia do systému predstavuje jednoznačný súhlas konkrétnej osoby s týmito Pravidlami a následne záujem byť účastníkom právnych vzťahov, ktoré vznikajú vo vzťahu k jednotlivým subjektom a medzi nimi navzájom, na základe týchto Pravidiel. Registráciou a jej potvrdením Prevádzkovateľom vznikajú nasledovné právne vzťahy medzi jednotlivými subjektami definovanými v úvodných ustanoveniach:

a) uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Príjemcom a Prevádzkovateľom o užívaní Darcovského systému, ktorého obsahom je dohoda, na základe ktorej Prevádzkovateľ zabezpečuje Príjemcovi prístup a poskytuje užívacie práva k Darcovskému systému DARUJME.sk  za účelom uzatvárania darovacích zmlúv s Darcom a poukázanie Daru prostredníctvom platobnej brány Príjemcovi,

b) poskytnutie súhlasu k prijatiu Daru a prejav vôle smerujúci k uzavretiu darovacej zmluvy s Darcom, ktorý sa rozhodne poskytnúť Príjemcovi Dar prostredníctvom Darcovského systému,

c) uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Príjemcom a Autorom výzvy, ktorého predmetom je vytvorenie Darcovskej výzvy prostredníctvom Darcovského systému na podporu aktivít Príjemcu, a zmluvný vzťah medzi Autorom a Prevádzkovateľom o užívaní Darcovského systému za účelom vytvorenia Darcovskej výzvy podľa prvej časti vety. Právne vzťahy medzi Autorom a Príjemcom o užívaní webovej stránky Príjemcu sa riadia individuálnym vzťahom medzi Autorom a Príjemcom.

Podmienky, t.j. najmä práva a povinnosti zmluvných strán v rámci jednotlivých právnych vzťahov, ktoré vznikajú realizáciou úkonov podľa týchto Pravidiel sú upravené v týchto Pravidlách, a príp. súvisiacich dokumentoch, na ktoré tieto Pravidlá odkazujú.

 

 1. Darcovská výzva je výzvou Autora vytvorenou a zverejnenou prostredníctvom Darcovského systému DARUJME.sk, ktorou Autor výzvy podporuje Príjemcu a žiada o poskytnutie Daru konkrétnemu Príjemcovi. Darcovská výzva môže obsahovať aj dobrovoľný morálny záväzok Autora niečo dať, vykonať alebo strpieť pri poskytnutí Daru alebo pri dosiahnutí finančného cieľa Darcovskej výzvy.

 

 1. Darovacia zmluva je zmluva o bezodplatnom prenechaní Daru, ktorú uzatvára Darca s Príjemcom, prostredníctvom Darcovského systému DARUJME.sk po odsúhlasení týchto Pravidiel v darovacom formulári alebo darcovskej výzve. Darovacou zmluvou Darca bezplatne poskytuje Dar Príjemcovi alebo sa zaväzuje pravidelne poskytovať Dary Príjemcovi v podobe určenej finančnej sumy a Príjemca Dar / Dary prijíma a súhlasí byť obdarovaný. Poskytnutie Daru sa zabezpečuje prevodom prostredníctvom platobného systému napojeného na Darcovský systém DARUJME.sk. Uzavretie darovacej zmluvy s konkrétnym Darcom môže byť podmienené Príjemcom, na základe dohody s Prevádzkovateľom (čl. 3 ods. 1 Pravidiel).
Článok 2. Úvodné ustanovenia
 1. Účelom týchto pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb v rámci internetového Darcovského systému DARUJME.sk medzi zúčastnenými subjektami uvedenými v úvodných ustanoveniach, stanovenie práv a povinností Príjemcu, Darcu a Autora výzvy a Prevádzkovateľa pri správe a používaní internetového Darcovského systému DARUJME.sk a úprava vzťahov, t.j. práv a povinností medzi účastníkmi týchto vzťahov (Darca, Príjemca, Autor výzvy a Prevádzkovateľ).

 

 1. Pravidlá sa vzťahujú na všetky poskytnuté finančné prostriedky a na služby poskytnuté prostredníctvom internetového Darcovského systému DARUJME.sk.

 

 1. Darcovský systém DARUJME.sk  bol založený a je prevádzkovaný za účelom podpory verejnoprospešných cieľov a aktivít zúčastnených subjektov, uľahčuje darovanie finančných prostriedkov od Darcov pre Príjemcov a umožňuje vytváranie Darcovských výziev. Centrum pre filantropiu, n.o. ako Prevádzkovateľ poskytuje technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi Darcami a Príjemcami za prípadnej súčinnosti Autorov výziev. Každý Darca je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa slobodne rozhodol o podpore konkrétneho Príjemcu. Všetky dostupné informácie na strane Prevádzkovateľa sa nachádzajú na internetovej doméne DARUJME.sk. Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku Darcovského systému, za účelom darovania a rozvoja darcovstva tak ako je uvedené vyššie a nezodpovedá za akýkoľvek obsah, údaje a informácie, ktoré na tento účel poskytnú alebo zverejnia prostredníctvom Darcovského systému jeho užívatelia (ktorými sú aktuálny alebo potenciálny Príjemca, Darca, Autor výzvy alebo iný užívateľ webovej domény darujme.sk) a ani za konanie týchto osôb v rozpore s týmito Pravidlami. Príjemca, Darca a Autor sa zaväzujú pri užívaní Darcovského systému postupovať aj v súlade s Etickým kódexom, ktorý tvorí prílohu týchto Pravidiel.
Článok 3. Práva a povinnosti Príjemcu
 1. Príjemca súhlasí s prijatím Darov prostredníctvom Darcovského systému od jednotlivých Darcov a s uzatvorením darovacej zmluvy s každým Darcom, ktorý prejaví záujem a poskytne Príjemcovi Dar, okrem prípadu ak nebude prijatie Daru a uzavretie darovacej zmluvy podmienené Príjemcom (t.j. Príjemca si sám určí navyše podmienky uzavretia darovacej zmluvy a prijatia Daru, napr. možnosť odmietnutia Daru vo vzťahu k určitým osobám alebo Darom, podmienky zániku darovacej zmluvy a pod.); Príjemca v takom prípade v lehote najneskôr do 14 dní od Registrácie informuje Prevádzkovateľa o takomto záujme a konkrétnym spôsobom určí podmienky na prijatie Daru a uzavretie darovacej zmluvy. Za podrobné oboznámenie Darcu s osobitnými podmienkami poskytnutia Daru (a príp. i jeho vrátenie ak Darca podmienky nesplní) zodpovedá výlučne Príjemca.

 

 1. Príjemca je oprávnený:

a) Prostredníctvom Darcovského systému DARUJME.sk prijímať Dary od Darcov; nedosiahnutie finančného cieľa Darcovskej výzvy definovaného Autorom, alebo nesplnenie záväzku autora uvedeného v Darcovskej výzve nemá vplyv na platnosť darovacej zmluvy medzi Darcom a Príjemcom a nerobí darovaciu zmluvu podmienenou (v zmysle ods. 1 tohto čl. Pravidiel).

b) Komunikovať s Darcom a/alebo s potenciálnym Darcom, t.j. v prípade ak konkrétna osoba prejavila záujem poskytnúť Dar a uzavrieť darovaciu zmluvu prostredníctvom Darcovského systému, ale z akéhokoľvek dôvodu k poskytnutiu Daru nedošlo (Príjemca je v takom prípade oprávnený komunikovať s potenciálnym darcom len ohľadom plánovaného záujmu poskytnúť alebo pravidelne poskytovať Dar) a v prípade, že informuje Darcu o použití daru.

c) Požiadať pravidelného Darcu, ktorý poskytuje Dary prostredníctvom platobnej karty, alebo kreditnej karty, o udelenie súhlasu na zmenu výšky poskytovaného Daru.

d) Rozhodnúť o zrušení Darcovskej výzvy, a to aj bez súhlasu Autora výzvy.

e) Komunikovať s Autorom výzvy prostredníctvom služieb, ktoré sú súčasťou Darcovského systému, ako aj individuálne.

f) Ak má Darcovský systém vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, požadovať, aby Prevádzkovateľ, bez zbytočného odkladu po písomnom upozornení Príjemcom, vady odstránil.

 

 1. Príjemca je povinný:

a) dodržiavať tieto Pravidlá,

b) dodržiavať pravidlá Sprostredkovateľa, ak je ním iná osoba ako Prevádzkovateľ a príp. tretích osôb zabezpečujúcich služby spojené s bezhotovostnými prevodom finančných prostriedkov (prísl. poskytovatelia platobných služieb) ,

c) použiť finančný príspevok v rámci účelu, na ktorý mu bol Darcom poskytnutý,

d) uvádzať presné, správne a pravdivé údaje a na požiadanie Poskytovateľa predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú,

e) uhrádzať poplatok za užívanie Darcovského systému (v súlade s čl. 7 týchto Pravidiel),

f) aktívne alebo na požiadanie Darcu alebo Autora výzvy ho informovať o použití Darov, v prípade, že Darca alebo Autor výzvy o to písomne požiada, je Príjemca povinný mu do tridsiatich dní od doručenia žiadosti vyhovieť,

g) jasne a zrozumiteľne informovať Darcu o účele, na ktorý žiada poskytnutie Daru,

h) v prípade získania pravidelného daru, dostatočne zrozumiteľne informovať Darcu o tom, ako môže tento pravidelný dar v budúcnosti pozastaviť či zrušiť, ak Darca požiada Príjemcu o zrušenie pravidelného daru, ten musí zrušenie vykonať bezodkladne,

i) informovať Prevádzkovateľa o všetkých závažných skutočnostiach (napr. podstatné prispôsobenie systému) súvisiacich s užívaním Darcovského systému,

j) užívať Darcovský systém len v súlade s týmito Pravidlami a na účely uvedené v týchto Pravidlách a zdržať sa užívania Darcovského systému ako autorského diela iným spôsobom, t.j. na ktorý nie je výslovne oprávnený v týchto Pravidlách, t.j. predovšetkým postupovať alebo udeľovať akékoľvek práva na ďalšie užívanie alebo výkon majetkových práv autorov vo vzťahu k tretím osobám, zasahovať do Darcovského systému, meniť jeho parametre, kopírovať jeho súčasti alebo funkcionalitu, pristupovať k súčastiam, ku ktorým nemá správcovské oprávnenia alebo ho užívať iným spôsobom, ktorý nie je upravený v týchto Pravidlách.

k) zdržať sa akéhokoľvek konania, v dôsledku ktorého môže Prevádzkovateľovi vzniknúť škoda alebo ktoré môže ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa,

l) spracúvať osobné údaje darcov – fyzických osôb, v rozsahu a za podmienok stanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

m) dodržiavať Etický kódex, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Pravidiel.

4. Príjemca nijakým spôsobom nezodpovedá za splnenie záväzku, na ktorý sa Autor výzvy zaviazal v Darcovskej výzve.

5. Príjemca bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých skutočnostiach, o ktorých sa pri využívaní služby DARUJME.sk dozvedel, najmä o technologickom riešení Darcovského systému, a nesprístupňovať vedomosti o ňom tretím stranám bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti tohoto právneho vzťahu po dobu troch rokov. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na zamestnancov Príjemcu a na všetky ďalšie osoby, ktoré Príjemca splnomocnil k nakladaniu so systémom DARUJME.sk.

6. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú Príjemcu a majú vplyv na plnenie povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu (napr. zmena kontaktných údajov, stanov, štatutárneho orgánu, osôb zodpovedných za obsluhu administračného rozhrania).

Článok 4. Práva a povinnosti Darcu a Autora výzvy
 1. Darca je oprávnený:

a) bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Dar alebo pravidelne poskytovať Dary prostredníctvom internetového Darcovského systému DARUJME.sk ; darovaciu zmluvu uzatvára Darca po akceptovaní Pravidiel, okamihom stlačenia tlačidla „Odoslať dar“, „Darujte teraz“ alebo obdobného znenia v internetovom formulári na poskytnutie Daru a poskytnutím Daru (príslušnej finančnej sumy),

b) písomne požiadať Príjemcu tohto daru o informácie o použití darovaných prostriedkov,

c) udeliť Príjemcovi súhlas na zvýšenie/zníženie pravidelne poskytovaného daru a za týmto účelom stanoviť alebo odsúhlasiť sumu, o ktorú sa pravidelný Dar zvýši/zníži. O zvýšenie musí Darca alebo Príjemca požiadať Prevádzkovateľa Darcovského systému.

d) užívať Darcovský systém v súlade s Pravidlami, na účely uvedené v Pravidlách a zaväzuje sa zdržať užívania Darcovského systému iným spôsobom, na ktorý nie je výslovne oprávnený v týchto Pravidlách, t.j. predovšetkým zasahovať do Darcovského systému, meniť jeho parametre, kopírovať jeho súčasti alebo funkcionalitu, pristupovať k súčastiam, ku ktorým nemá správcovské oprávnenia alebo ho užívať iným spôsobom, ktorý nie je upravený v týchto Pravidlách.

 

 1. Darca je povinný:

a) Uvádzať o sebe úplné, presné, správne a pravdivé údaje.

 

3. Autor výzvy je oprávnený:

a) bezplatne a dobrovoľne vytvoriť a spravovať Darcovskú výzvu prostredníctvom internetového Darcovského systému DARUJME.sk. Výzva je vytvorená okamihom stlačenia tlačidla „Vytvoriť výzvu“ alebo obdobného významu v internetovom formulári na vytvorenie výzvy,

b) uviesť alebo neuviesť vo výzve svoj dobrovoľný morálny záväzok niečo dať, vykonať alebo strpieť za každý Dar poskytnutý prostredníctvom Darcovskej výzvy alebo pri splnení finančného cieľa Darcovskej výzvy,

c) kedykoľvek zrušiť Darcovskú výzvu zaslaním mailu na kontaktnú adresu organizácie; Dary získané na základe Darcovskej výzvy sa po jej zrušení nevracajú,

d) písomne požiadať Príjemcu, ktorého výzvou podporil, o informácie o použití darovaných prostriedkov.

 

 1. Autor výzvy je povinný:

a) uvádzať o sebe a o darcovskej výzve úplné, správne a pravdivé údaje,

b) strpieť právo Príjemcu zrušiť darcovskú výzvu,

c) užívať Darcovský systém v súlade s Pravidlami, na účely uvedené v Pravidlách a zdržať sa užívania Darcovského systému iným spôsobom, na ktorý nie je výslovne oprávnený v týchto Pravidlách, t.j. predovšetkým zasahovať do Darcovského systému, meniť jeho parametre, kopírovať jeho súčasti alebo funkcionalitu, pristupovať k súčastiam, ku ktorým nemá správcovské oprávnenia alebo ho užívať iným spôsobom, ktorý nie je upravený v týchto Pravidlách. Právne vzťahy medzi Autorom a Príjemcom o užívaní webovej stránky Príjemcu sa riadia individuálnym vzťahom medzi Autorom a Príjemcom.

 

 1. Záväzok Autora výzvy v jeho Darcovskej výzve je dobrovoľný a morálny. Splnenie záväzku v Darcovskej výzve je vecou cti a hrdosti Autora výzvy. Splnenie ani nesplnenie záväzku z Darcovskej výzvy nevyvoláva žiadne právne účinky.

 

 1. Autor výzvy nie je oprávnený využívať Darcovskú výzvu vo svoj prospech. Najmä nie je oprávnený propagovať alebo ponúkať prostredníctvom Darcovskej výzvy produkty alebo služby, poskytovať zľavy na produkty alebo služby ani poskytovať iné výhody v súvislosti s ponukou komerčných produktov a služieb, a to ani priamo ani prostredníctvom inej osoby (či už fyzickej alebo právnickej).
Článok 5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
 1. Ak ktorýkoľvek používateľ Darcovského systému zistí, že Príjemca, Autor výzvy alebo Darca porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo podmienky použitia Darcovského systému, je povinný bezodkladne to oznámiť Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný podnet užívateľa Darcovského systému prešetriť bez zbytočného odkladu a informovať ho o výsledku prešetrenia, o sankciách alebo krokoch prijatých na nápravu vzniknutého stavu.

 

 1. Prostredníctvom Darcovského systému je zakázané uverejňovať či šíriť:

a) materiál urážlivý alebo nebezpečný pre deti a mladistvých;

b) materiál obsahujúci, propagujúci alebo podnecujúci násilie, pornografiu, rasovú, či inú diskrimináciu;

c) materiál obsahujúci, propagujúci alebo podnecujúci nenávisť voči iným ľuďom, skupinám ľudí alebo voči menšinám;

d) lživé alebo zavádzajúce údaje, nepravdivé skutočnosti alebo urážky, vulgárne alebo obscénne slová, obsah provokatívny, alebo agresívny voči iným osobám;

e) akýkoľvek marketingový obsah alebo propagáciu komerčných služieb alebo tovarov podnikateľov alebo používať Darcovský systém na akékoľvek marketingové účely, kampane a stratégie zamerané na predaj tovarov alebo služieb;

f) politický obsah, používať Darcovský systém priamo alebo nepriamo na politickú činnosť, propagáciu politických strán a hnutí alebo prezentáciu akýchkoľvek politických názorov a postojov,

g) akýkoľvek iný obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy alebo narúša verejný poriadok.

Prevádzkovateľ je oprávnený na primeraný zásah proti zakázanému obsahu podľa predchádzajúcej vety, najmä je oprávnený požadovať odstránenie alebo úpravu zakázaného obsahu alebo odstrániť či primerane upraviť zakázaný obsah sám.

 

 1. Darcovský systém je určený na prijímanie a poskytovanie Darov, v súlade s účelom definovaným v článku 2 ods. 3 Pravidiel a každý projekt, na ktorý môže Darca prispieť prostredníctvom Darcovského systému, musí byť neziskového charakteru (tzn. Dar ani jeho časť nesmie byť priamo či nepriamo použitá k osobnému obohateniu jej Príjemcu, t.j. zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov právnickej osoby s výnimkou opodstatnených administratívnych a prevádzkových nákladov Príjemcu). Užívanie Darcovského systému na iný účel sa zakazuje.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, preskúmať zverejňovaný obsah, pri ktorom figuruje názov Darcovského systému či link naň. V prípade odôvodnenej potreby ochrany Darcovského portálu (napr. v prípadoch uvedených v Článku 5 ods. 2 týchto Pravidiel) pozastaviť tento link alebo prístup Príjemcu do Darcovského systému.

 

 1. Prevádzkovateľ je spolu so Sprostredkovateľom povinný:

a) prerozdeliť poskytnuté finančné Dary medzi Príjemcov, spravidla maximálne do 30 dní od ich obdržania na účet;

b) zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.

 

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

a) Príjemcu registrovať v Darcovskom systéme a sprístupniť mu na dočasné užívanie za účelom uvedeným v Článku 2. týchto Pravidiel vstup do administračného rozhrania Darcovského systému DARUJME.sk, a to po dobu trvania tohoto zmluvného vzťahu s Príjemcom,

b) poskytnúť súčinnosť potrebnú na implementáciu a funkčnosť darovacieho formuláru, kampaní a Darcovských výziev.

Článok 6. Registrácia, darovanie a vytvorenie Darcovskej výzvy
 1. Stlačením darovacieho tlačidla v Darcovskom formulári Darca poskytuje svoje kontaktné údaje do Darcovského systému Prevádzkovateľa a umožňuje Príjemcovi použiť všetky, alebo iba časť z týchto údajov na kontaktovanie Darcu a jeho informovanie o činnosti Príjemcu, ako aj o spôsobe použitia darovaných prostriedkov. Stlačenie darovacieho tlačidla a uzavretie darovacej zmluvy s Príjemcom následným poskytnutím konkrétneho Daru je možné až po tom, čo Darca poskytne svoje údaje a potvrdí, že sa oboznámil s týmito Pravidlami.

 

 1. Registráciou, t.j. stlačením potvrdzovacieho tlačidla v registračnom formulári Príjemca dáva Prevádzkovateľovi návrh na uzavretie zmluvných vzťahov podľa čl. 1, ods. 4 týchto Pravidiel. Zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom (podľa čl. 1 ods. 4 písm. a) vzniká prijatím návrhu Príjemcu Prevádzkovateľom. O prijatí návrhu Prevádzkovateľ rozhodne spravidla do troch dní od odoslania návrhu, o čom následne informuje Príjemcu. Príjemca zároveň registráciou dáva prostredníctvom Darovacieho systému návrh na uzavretie darovacej zmluvy s Darcom, ktorý prejaví záujem o uzavretie darovacej zmluvy (podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) a poskytne Príjemcovi Dar. Osobitné podmienky vzniku podmienenej darovacej zmluvy definuje čl. 3 ods. 1 Pravidiel.

 

 1. Stlačením tlačidla na vytvorenie Darcovskej výzvy vo formulári na vytvorenie Darcovskej výzvy Autor výzvy poskytuje svoje kontaktné údaje do systému Prevádzkovateľa a príp. i Sprostredkovateľa a umožňuje Príjemcovi použiť všetky, alebo iba časť z týchto údajov na kontaktovanie Autora výzvy a jeho informovanie o činnosti Príjemcu, ako aj o spôsobe použitia darovaných príspevkov. Vytvorením výzvy dochádza medzi Autorom výzvy a Príjemcom k vzniku zmluvného vzťahu, ktorý sa riadi týmito Pravidlami a Občianskym zákonníkom. Predmetom právneho vzťahu je vytvorenie Darcovskej výzvy Autorom výzvy a zároveň záväzok Príjemcu použiť finančné prostriedky získané prostredníctvom Darcovskej výzvy v súlade s účelom, na ktoré boli získané. Stlačenie tlačidla na vytvorenie Darcovskej výzvy je možné až po tom, čo Autor výzvy potvrdí, že sa oboznámil s týmito Pravidlami a uzavrel zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom podľa čl. 4 ods. 1 písm. c) Pravidiel.

 

 1. Nakladanie s osobnými údajmi Darcu – fyzickej osoby, Autora výzvy – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby konajúcej v mene Príjemcu – právnickej osoby sa riadi Článkom 10 týchto Pravidiel, ktorý odkazuje na Pravidlá ochrany osobných údajov dostupné na portáli www.DARUJME.sk.
Článok 7. Finančné transakcie
 1. Dary prijaté od konkrétnych Darcov budú na základe darovacej zmluvy a právneho vzťahu medzi Príjemcom a Prevádzkovateľom, ako aj na základe právnych vzťahov medzi Prevádzkovateľom a príslušným poskytovateľom platobných služieb, príp. i Sprostredkovateľom zasielané prevodom na účet Príjemcu, spravidla do 30 dní od prijatia Daru prostredníctvom Darcovského systému, s čím Darca aj Príjemca súhlasia. To platí aj na Dary pre Príjemcu poskytnuté na základe darcovskej výzvy Autora výzvy.

 

 1. Darca ani Príjemca nemajú nárok na úrok z finančných prostriedkov, ktoré ešte neboli pripísané na účet Príjemcu.

 

 1. Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ Darcovi Dar po jeho poskytnutí prostredníctvom Darcovského systému nevracia. Právny vzťah medzi Darcom a príjemcom sa riadi darovacou zmluvou. Príjemca sa v prípade žiadosti Darcu o vrátenie daru riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

 

 1. Platby môžu byť spracované rôznymi spôsobmi ponúkanými Prevádzkovateľom. Na jednotlivé spôsoby platby sa uplatňujú špecifické podmienky príslušného poskytovateľa služieb.
Článok 8. Platobné podmienky a poplatky
 1. Príjemca sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za užívanie Darcovského systému servisný náklad výhradne pre účely úhrady prevádzky, udržateľnosti a rozvoja Darcovského systému. Výška servisného nákladu v podobe poplatku, v prípade ak z osobitnej zmluvy alebo oznámenia nevyplýva inak, sa uplatňuje vo vzťahu k Príjemcovi v nasledovnom rozsahu:

  a) vo výške 3,9 % z celkovej darovanej sumy, v prípade ak je súhrnná výška všetkých darov od všetkých Darov obdržaných Príjemcom v príslušnom kalendárnom roku maximálne 100 000,- €,

  b) vo výške 2,9 % z celkovej darovanej sumy, v prípade ak je súhrnná výška všetkých darov od všetkých Darcov obdržaných Príjemcom v príslušnom roku viac ako 100 000,- €; znížená výška poplatku sa uplatňuje od nasledujúceho kalendárneho mesiaca (po mesiaci, v ktorom súhrnne v danom roku získal Dary v určenej výške), na obdobie do konca nasledujúceho kalendárneho roka, v prípade ak nebude dosiahnutá výška darov v rozsahu podľa písm. c) nižšie. Ak organizácia v nasledujúcom (2.) kalendárnom roku súhrnne prekročila výšku 100 000,- €, zostane poplatok vo výške 2,9% – inak sa zvýši na 3,9% alebo klesne na 1,9%,

  c) vo výške 1,9 % z celkovej darovanej sumy, v prípade ak je súhrnná výška všetkých darov od všetkých Darcov obdržaných Príjemcom v príslušnom roku viac ako 500 000,- €; znížená výška poplatku sa uplatňuje od nasledujúceho kalendárneho mesiaca (po mesiaci, v ktorom súhrnne v danom roku získal Dary v určenej výške), na obdobie do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak organizácia v nasledujúcom (2.) kalendárnom roku súhrnne prekročila výšku 500 000,- €, zostane poplatok vo výške 1,9% – inak sa zvýši adekvátne podľa sumy a bodov vyššie.

Prevádzkovateľ je vzhľadom na prevádzkové náklady Darcovského systému a/alebo platobných služieb oprávnený meniť výšku servisného poplatku. O  akejkoľvek zmene výšky servisného poplatku bude Prevádzkovateľ informovať Príjemcu vždy vopred, v súlade s týmito Pravidlami.

 

 1. Nárok na servisný poplatok za dary spracované Prevádzkovateľom v súlade s ods. 1. tohto článku Pravidiel vzniká dňom prijatia konkrétnej finančnej sumy Daru od príslušného Darcu. Nárok na úhradu servisného poplatku za Dary spracované Prevádzkovateľom sa započítava oproti sume prijatého Daru, ktorý je následne, po odrátaní príslušného servisného poplatku, poukázaný v prospech určeného Príjemcu. Príjemca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu bankového spojenia. Príjemca sa zároveň zaväzuje platiť Prevádzkovateľovi servisný poplatok za pravidelné Dary zadané pred nadobudnutím účinnosti týchto pravidiel, v zmysle vystavenej faktúry, spracovávané na základe darovacích zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú, na  opakované poskytovanie Darov príslušným Darcom.

 

 1. Sadzobník členských poplatkov DARUJME.sk:Príjemcovia využívajúci DARUJME.sk neplatia žiadne paušálne (mesačné či ročné poplatky), ale iba servisné náklady spojené so spracovaním platieb v súlade s predchádzajúcim ods. 1 a 2 tohto článku Pravidiel.

 

 1. Fakturácia poplatkov: Prevádzkovateľ vystaví Príjemcovi faktúru za určené obdobie za pravidelné Dary spracované Sprostredkovateľom Ľudia Ľuďom. Obdobie, za ktoré bude faktúra vystavená môže byť stanovené od jedného do dvanástich mesiacov. Prevádzkovateľ môže vystaviť faktúru príp. aj za ďalšie za služby objednané Príjemcom v súlade s týmito Pravidlami.

 

 1. Nadštandardné služby DARUJME.sk:

a) Napojenie darovacej stránky, na jej vlastný PayPal účet. Prevádzkovateľ si za túto nadstavbu účtuje poplatok 1% z darovanej sumy pričom všetky poplatky účtované tretími stranami znáša Príjemca samostatne nad rámec uvedeného poplatku.

b) Základné nastavenie darovacej stránky na mieru – Táto služba je vhodná pre Príjemcov, ktorí nemajú kapacitu (alebo schopnosti) nastaviť si darovaciu stránku. Služba je spoplatnená sumou 99€ a jej obsah nájdete na DARUJME.sk/funkcie v časti individuálne služby na mieru.

c) Ďalšie nadštandardné služby, ako sú požiadavky na individuálne školenia a tréningy zamestnancov, audit fundraisingu, poradenstvo v oblasti fundraisingu či v oblasti fundraisingových kampaní poskytujeme na základe individuálnej dohody so záujemcom.

d) Spôsob úhrady poplatkov: Prevádzkovateľ vystaví záujemcovi faktúru za konkrétnu nadštandardnú službu.

 

 1. Poplatky zabezpečujú trvalú udržateľnosť Darcovského systému DARUJME.sk a akýkoľvek „profit“ je v plnej miere investovaný do prevádzky systému a jeho vylepšovania.
Článok 9. Zodpovednosť a záruky
 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s Darmi prijatými na základe darovacej zmluvy Príjemcom, najmä ich použitím alebo výkonom práv Príjemcu alebo Darcu podľa darovacej zmluvy a platných právnych predpisov.

 

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených a/alebo poskytnutých Príjemcami, Darcami a Autormi výziev.

 

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť (neručí žiadnym spôsobom za škody) zanásledky vzniknuté z porušenia právnych povinností vyplývajúcich Sprostredkovateľovi, Darcovi, Autorovi výzvy alebo Príjemcovi zo zákona alebo z iných právnych skutočností (napr. omeškanie, porušenie Pravidiel DARUJME.sk, porušenie zákonných povinností) okrem prípadov, keď zodpovednosť vznikla z konania/opomenutia Prevádzkovateľa alebo keď takáto zodpovednosť vyplýva z právneho predpisu.

 

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, či Autor výzvy splní svoj záväzok, na ktorý sa vo výzve zaviazal.

 

 1. V prípade poruchovej prevádzky Darcovského systému DARUJME.sk Prevádzkovateľ zodpovedá len za škodu spôsobenú jeho zavinením. Prevádzkovateľ najmä nezodpovedá za akúkoľvek okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, t.j. prípady vyššej moci (vis maior), ktorými sú predovšetkým rôzne formy občianskych alebo verejných nepokojov, vyhlásená mimoriadna alebo núdzová situácia, krízová situácia alebo krízový stav, epidémia/pandémia, požiar, povodeň, teroristický, hackerský útok, prerušenie alebo výpadok elektrickej energie alebo narušenie činnosti počítačových systémov (hardvérových alebo softvérových) alebo komunikačných služieb (internetového alebo iného sieťového pripojenia) alebo iná obdobná udalosť spôsobujúca poruchovú prevádzkou Darcovského systému DARUJME.sk vyvolaná vonkajšími okolnosťami, ktorým nemohol ani pri vynaložení obvyklej starostlivosti zabrániť alebo iná mimoriadna udalosť, či katastrofa, ktorá nastala nezávisle od vôle Prevádzkovateľa. Každá strana sa zaväzuje minimalizovať dôsledky vplyvu vyššej moci, vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie dôvodov znemožňujúcich plnenie podľa zmluvy a následne pokračovať v plnení podľa zmluvy.
Článok 10. Použitie / spracúvanie osobných údajov
 1. Použitie/spracúvanie osobných údajov je podrobne upravené v samostatnom dokumente – Pravidlá ochrany osobných údajov, ktorý nájdete TU.

 

 1. Časť osobných údajov dotknutých osôb, ktoré Prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s uzatváraním a plnením zmlúv s Príjemcom a so sprostredkovaním poskytovania darov Darcom a ich prijatím Príjemcom, a to vrátane poskytnutia príspevku na základe výzvy, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v postavení sprostredkovateľa Príjemcu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To znamená, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v mene Príjemcu a pre neho. V týchto prípadoch sa spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom spravuje sprostredkovateľskou zmluvou podľa čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zmluva sa uzatvára okamihom uzavretia zmluvy podľa čl. 1 ods. 4 týchto Pravidiel. Zmluva trvá počas trvania príslušnej zmluvy podľa čl. 1 ods. 4 Pravidiel. Obsah zmluvy sa riadi Pravidlami spracúvania osobných údajov v mene Príjemcu, ktoré sú k dispozícii TU.
Článok 11. Zmena pravidiel
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne Pravidlá. Zverejnením nového znenia Pravidiel tieto nadobúdajú účinnosť vo vzťahu ku všetkým novým vzťahom, ktoré vznikajú pri registrácií (ex nunc). Prevádzkovateľ je povinný Príjemcu a Autora výzvy informovať o vydaní nových Pravidiel, alebo zmene existujúcich Pravidiel, zaslaním informácie na oficiálnu emailovú adresu Príjemcu alebo Autora výzvy a/alebo emailovú adresu kontaktnej osoby, ktorá je uvedená v profile príslušnej osoby, ktorý vzniká po registrácii. Nové alebo zmenené znenie Pravidiel nadobudnú účinnosť vo vzťahu k existujúcemu zmluvnému vzťahu s Príjemcom a Autorom výzvy v lehote jedného mesiaca od notifikácie Prevádzkovateľa o vykonaných zmenách alebo od zaslania nového znenia Pravidiel Príjemcovi a Autorovi výzvy podľa predchádzajúcej vety (čo nastane neskôr). V prípade ak Príjemca alebo Autor výzvy s upraveným alebo novým znením Pravidiel nesúhlasí, je v uvedenej lehote 1 mesiaca oprávnený vypovedať zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom, čím zaniká jeho oprávnenie užívať Darcovský systém (v súlade s nasl. čl. 12). V takom prípade Prevádzkovateľ bezodkladne zruší alebo pozastaví registráciu Príjemcu v Darcovskom systéme a zruší alebo pozastaví výzvu Autora výzvy.

 

 1. Ak Príjemca alebo Autor výzvy písomne neoznámi Prevádzkovateľovi v lehote jedného mesiaca po ich zverejnení, že nové Pravidlá neakceptuje, je viazaný novým zverejneným znením Pravidiel.
Článok 12. Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu
 1. Každý zmluvný vzťah, ktorý vzniká na základe úkonov upravených týmito Pravidlami sa uzatvára v súlade s príslušným účelom, tak ako je upravený v čl. 2 týchto Pravidiel. Darovacia zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia jednorazového Daru podľa zámeru Darcu alebo za účelom poskytovania pravidelných Darov – v takom prípade sa darovacia zmluva uzatvára na dobu neurčitú, so záväzkom Darcu pravidelne poskytovať ním stanovenú finančnú čiastku Daru. Služby podľa týchto Pravidiel sa poskytujú spravidla na dobu neurčitú.

 

 1. Zánik zmluvného vzťahu :

 

2.1 Darovaciu zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú (pravidelné Dary) je možné kdekoľvek vypovedať niektorou zo zmluvných strán (Darca/Príjemca) výpoveďou určenou druhej zmluvnej strane, bez výpovednej lehoty, aj bez uvedenia dôvodu, ktorá je účinná dňom doručenia druhej strane a pozastavením príkazu k vykonávaniu platieb (pravidelný platobný príkaz alebo iný obdobný pokyn k vykonaniu platby). Darovacia zmluva tak zaniká dňom doručenia výpovede pokiaľ spolu s výpoveďou dôjde k pozastaveniu platieb poukazovaných ako Dar. Darca zodpovedá za zmenu trvalého platobného príkazu alebo inej formy platobného príkazu, na základe ktorej sa uskutočňujú pravidelné alebo nepravidelné Dary; poskytnuté Dary sa nevracajú. Právna úprava podľa Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá.

 

2.2. Zmluvný vzťah uzatvorený podľa článku 1 ods. 4 písm. a) medzi Príjemcom a Prevádzkovateľom je možné ukončiť:

a) Dohodou Príjemcu a Prevádzkovateľa k dojednanému dňu,

b) Výpoveďou Príjemcu i bez uvedenia výpovedného dôvodu v 1-mesačnej výpovednej lehote; výpovedná lehota začne plynúť dňom doručenia výpovede,

c) Výpoveďou Prevádzkovateľa najmä:

i. ak Príjemca poruší niektorú zo svojich povinností podľa týchto Pravidiel (najmä čl. 3 ods. 3 Pravidiel) alebo povinností vo vzťahu k Darcovskému systému (najmä ustanovenia čl. 5 Pravidiel) a takéto porušenie neodstráni v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Prevádzkovateľa, alebo v prípade opakovaného porušenia povinnosti zo strany Príjemcu,

ii. ak sa dopustí neetického správania proti dobrým mravom, v prípade opakovaného porušenia Etického kódexu používateľa systému DARUJME.sk,

iii. ak má na to Prevádzkovateľ závažné dôvody spojené s ďalším prevádzkovaním, prerušením či zastavením prevádzkovania Darcovského systému DARUJME.sk.

2.3. Zmluvný vzťah uzatvorený podľa článku 1 ods. 4 písm. c) medzi Autorom výzvy a Prevádzkovateľom a zmluvný vzťah medzi Autorom výzvy a Príjemcom je možné ukončiť

a) Dohodou Autora výzvy a Prevádzkovateľa/Príjemcu k dojednanému dňu,

b) Výpoveďou Autora výzvy i bez uvedenia výpovedného dôvodu, bez výpovednej lehoty (t.j. s účinnosťou ku dňu doručenia výpovede – zaslaním mailu kontaktnej osobe v organizácii alebo prevádzkovateľovi),

c) Výpoveďou Prevádzkovateľa/Príjemcu Autorovi výzvy bez výpovednej lehoty (t.j. s účinnosťou ku dňu doručenia výpovede) najmä:

i. ak Autor výzvy poruší niektorú zo svojich povinností podľa týchto Pravidiel (najmä čl. 4 ods. 4 a ods. 6 Pravidiel) alebo povinností vo vzťahu k Darcovskému systému (najmä ustanovenia čl. 5 Pravidiel) a takéto porušenie neodstráni v lehote 1 dňa od doručenia písomnej/mailovej výzvy Prevádzkovateľa alebo Príjemcu, alebo v prípade opakovaného porušenia povinnosti zo strany Príjemcu,

ii. ak sa dopustí neetického správania proti dobrým mravom,

iii. ak má na to Prevádzkovateľ závažné dôvody spojené s ďalším prevádzkovaním, prerušením či zastavením prevádzkovania Darcovského systému DARUJME.sk

Zánikom zmluvného vzťahu podľa tohto ustanovenia (bod 2.3) zaniká zmluvný vzťah medzi Autorom a Prevádzkovateľom o užívaní Darcovského systému a rovnako zmluvný vzťah medzi Autorom výzvy a Príjemcom.

 

 1. V prípade, že dôjde k ukončeniu trvania právneho vzťahu, sú zúčastnené strany povinné najneskôr do 60 dní odo dňa ukončeného právneho vzťahu vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré vznikli na základe týchto Pravidiel, v prípade ak je to potrebné. Zánikom zmluvných vzťahov podľa tohto článku (12) Pravidiel ods. 2 zanikajú zároveň akcesorické zmluvné vzťahy medzi príslušnými zmluvnými stranami, t.j. najmä zmluvy podľa článku 10 Pravidiel, medzi príslušnými zmluvnými stranami, medzi ktorými došlo k zániku príslušnej zmluvy; práva a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov zostávajú zachované.

 

 1. Výpovedná lehota je 1 mesiac; výpovedná lehota začne plynúť dňom doručenia výpovede. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo po dobu trvania porušenia podľa čl. 12, bodu 2.2 a bodu 2.3 odst. 2, písmena c) zo strany Príjemcu pozastaviť možnosť užívania Darcovského portálu Príjemcovi a/alebo Autorovi výzvy, pričom Príjemcovi nezaniká právo prijať zostávajúce dary na svoj bankový účet.
Článok 13. Záverečné ustanovenia
 1. Zmluvné vzťahy podľa týchto Pravidiel, t.j. predovšetkým vzťahy definované v čl. I ods. 4 Pravidiel nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie v Darcovskom systéme na DARUJME.sk, ak nie je v týchto Pravidlách uvedené inak. Darovacia zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prejavením súhlasu Príjemcu prijať Dar, prejavením súhlasu Darcu poskytnúť Dar a jeho aktuálnym poskytnutím Darcom spôsobom upraveným podľa týchto Pravidiel.

 

 1. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Pravidiel, resp. z právnych vzťahov založených týmito Pravidlami alebo vzniknuté na základe iných právnych úkonov alebo právnych skutočností s týmito Pravidlami súvisiacimi sa spravujú, posudzujú a rozhodujú na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym zákonníkom a autorským zákonom v znení neskorších predpisov, pokiaľ z iných právnych úkonov súvisiacich s týmito Pravidlami výslovne nevyplýva niečo iné.

 

 1. Zmluvný vzťah medzi konkrétnymi subjektami môže byť menený alebo doplňovaný iba na základe dohody zúčastnených strán, formou písomného dodatku alebo úpravou týchto Pravidiel v súlade s článkom 11.
Článok 14. Prechodné ustanovenia

Právne vzťahy, ktoré boli uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti týchto Pravidiel, t.j. pred 1. 9. 2020 sa spravujú týmito Pravidlami, v súlade s článkom 11 Pravidiel.

 

Právne vzťahy, ktoré boli uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti týchto Pravidiel podľa predchádzajúcej vety, na základe ktorých sú poskytované pravidelné Dary (darovacie zmluvy na pravidelné poskytovanie Darov uzavreté na dobu neurčitú a vzťahy s nimi súvisiace) sa spravujú odo dňa účinnosti aktuálnym znením Pravidiel, s výnimkou zabezpečenia spracovávania Darov poskytnutých prostredníctvom Darovacieho systému, ktoré bude aj naďalej uskutočňovať Sprostredkovateľ určený Prevádzkovateľom, ktorým je: ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 42166683, registrovaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO, prevádzkovateľ internetového Darcovského portálu LudiaLudom.sk, pokiaľ nie je určené inak. Zabezpečenie spracovávania Darov poskytnutých prostredníctvom Darovacieho systému  odo dňa účinnosti týchto Pravidiel (podľa prvej vety tohto článku) zabezpečuje Prevádzkovateľ Darcovského systému, na základe osobitných dohôd s poskytovateľom/poskytovateľmi platobnej brány/platobných služieb.

 

Pravidlá a informácie, na základe ktorých sú realizované činnosti Sprostredkovateľa podľa predchádzajúceho ods. tohto článku Pravidiel sa nachádzajú na portáli LudiaLudom.sk. Príjemca je povinný v uvedených prípadoch dodržiavať pravidlá sprostredkovateľa, ktoré nájdete tu https://www.ludialudom.sk/Info/pravidla

Etický kódex používateľa systému DARUJME.sk

Individuálne darcovstvo je dobrovoľným vzťahom medzi darcom a mimovládnou neziskovou organizáciou (MNO). Je založený na dôvere v správne a účelné použitie finančného daru, ktorý darca organizácii poskytol. Pre posilnenie dôvery tohto vzťahu prehlasujeme, že každý darca má nárok na nasledujúce práva a informácie:

 

 1. Darca bude informovaný o poslaní a práci neziskovej organizácie, o účele, na ktorý bude dar použitý a o spôsobilosti organizácie využiť dar účelne v súlade s jej poslaním.

Darcom sú k dispozícii pracovníci neziskovej organizácie alebo dokumenty v tlačenej či elektronickej podobe, ktoré mu poskytnú informácie o podstate činnosti neziskovej organizácie a o jej cieľoch, vo forme stanov či iných zakladacích listín a výročných správ. Tieto informácie sú zverejnené v jasnej, zrozumiteľnej a prístupnej forme ideálne na internetovej stránke MNO. Rozsah podávaných informácií musí byť dostačujúci pre to, aby bol darca schopný vytvoriť si jasnú predstavu o oblasti, v ktorej nezisková organizácia pôsobí a o účele, na ktorý bude dar použitý. Spôsobilosť napĺňať svoje poslanie, dokladá nezisková organizácia napríklad zverejňovaním výročných a finančných správ alebo nezávislého auditu.

 

 1. Darca bude informovaný o ľuďoch pôsobiacich vo vedení MNO. Taktiež má právo očakávať, že je daná organizácia spravovaná zodpovedne, nezávisle a efektívne.

Práca neziskovej organizácie je transparentná, darca má právo vedieť, s kým komunikuje a akú funkciu dotyčný zastupuje. Musí byť zverejnená jasná organizačná štruktúra, vrátane personálneho obsadenia vrcholných orgánov a ich prípadných zástupcov. Rozhodovanie o práci neziskovej organizácie je nezávislé a nie je ovplyvnená vonkajšími tlakmi (firiem, štátnych inštitúcii, iných neziskových organizácii a pod.).

 

 1. Darca má prístup k aktuálnym výročným a finančným správam organizácie.

MNO každoročne zverejňuje výročnú správu s výsledkami hospodárenia a to v zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme, ideálne na svojich webových stránkach. MNO zaručuje, že svoje účtovníctvo je vedené v súlade s platnými zákonmi a predpismi a finančné zdroje nepochádzajú od organizácii, ktoré svojim jednaním idú proti poslaniu neziskovej organizácie.

 

 1. Pokiaľ darca daruje financie na ním určený účel, na tento účel by mali byť aj použité.

Darca bude mať istotu, že žiadosť o dar je zároveň prísľubom efektívneho a účelného využitia daru a tiež schopnosti realizovať účel, na ktorý MNO podporu žiadala. Nezisková organizácia sa zaväzuje, že práca, na ktorú žiada podporu, bude realizovaná. Na požiadanie vystaví nezisková organizácia darcovi potvrdenie o využití daru na konkrétny účel v darovacej zmluve alebo v potvrdení o prijatí daru.

 

 1. Darca obdrží zodpovedajúce poďakovanie.

Darca obdrží zodpovedajúce poďakovanie a organizácia bude darcu informovať o tom, akým spôsobom získané prostriedky využije alebo využila. Rozsah a forma poďakovania bude zodpovedať všeobecne prijímaným pravidlám slušného správania.

 

 1. Darca bude mať istotu, že s ním, zo strany neziskovej organizácie, bude zaobchádzané profesionálne a v súlade s pravidlami slušného správania a žiadosť o dar, žiadosť o udelenie súhlasu so zvýšením daru, a informácia o jeho využití, bude podaná jasným, zreteľným a nemätúcim spôsobom.

Neziskové organizácie usilujú o nadviazanie a upevňovanie priateľského a rovnocenného vzťahu s darcom, ale i s ostatnými neziskovými organizáciami. Žiadosť o dar, žiadosť o udelenie súhlasu so zvýšením daru a informácia o jeho prípadnom využití musí byť napísaná alebo prednesená jasne, zreteľne a nemätúcim spôsobom. V žiadosti o dar alebo v žiadosti o udelenie súhlasu so zvýšením daru by nemalo byť nikde uvedené, že dar alebo zvýšený dar môže byť použitý i na úplne iný účel, než na aký bol pôvodne žiadaný. Nezisková organizácia nebude darcu svojou žiadosťou uvádzať do omylu. V prípade ak darca udelí súhlas so zvýšením daru poskytovaného v neziskovej organizácii, nezisková organizácie sa zaväzuje nekonať v rozpore s udeleným súhlasom a zvýšiť dar o sumu, na ktorej zvýšenie dal darca súhlas. MNO bude darcu informovať, na aký účel bude využitý prípadný finančný prebytok získaný žiadosťou o dar, ak je ten žiadaný na konkrétny ohraničený účel. Nezisková organizácia bude darcu informovať tlačovou správou, tlačeným alebo elektronickým spravodajcom, zreteľnou informáciou vo výročnej správe organizácie, listom alebo e-mailom. Pokiaľ je apel na venovanie daru jasne cielený, MNO zabezpečí, že bude komunikovať iba s potenciálnymi darcami, ktorí sú schopní pochopiť zmysel a účel darcovstva.

 

 1. Darca bude mať istotu, že bude s jeho osobnými údajmi a informáciami, týkajúcimi sa daru, zaobchádzané v súlade so zákonom.

Nezisková organizácia sa zaväzuje údaje o darcoch zabezpečiť proti úniku. Nezisková organizácia prehlasuje, že pozná Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a a že všetky organizáciou získané údaje sú získavané v súlade s právnymi predpismi. Kontaktné a osobné údaje darcov sa neposkytujú tretím stranám bez súhlasu darcu. Pokiaľ MNO na účel informovania darcu využíva služby externých firiem, zaručuje sa, že tieto externé firmy majú nastavené a dodržiavajú minimálne rovnaké alebo vyššie štandardy ochrany osobných údajov ako MNO.

 

 1. Darca má právo žiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databáz, ktoré nezisková organizácia využíva na informovanie darcu a istotu, že to nezisková organizácia bezodkladne vykoná.

Akonáhle darca neziskovú organizáciu požiada o vymazanie svojich osobných údajov z databázy (písomne, e-mailom, telefonicky), MNO vymaže, bez odkladu, všetky osobné údaje darcu v databáze darcov a nebude ho už kontaktovať.

 

 1. Darca má možnosť klásť otázky týkajúce sa poskytnutého daru a práce neziskovej organizácie a istotu, že na ne obdrží rýchlu, pravdivú, úplnú a otvorenú odpoveď.

 

 1. Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť neziskovej organizácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov.

Ku kódexu sa nemôžu prihlásiť a DARUJME.sk používať organizácie, ktoré propagujú rasovú a náboženskú neznášanlivosť alebo sa svojimi cieľmi snažia dosiahnuť znevýhodnenie rôznych menšín a to napríklad na základe veku, rasy, pohlavia, etnicity, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženského presvedčenia a i.