Pravidlá a podmienky

Pravidlá používania internetového darcovského systému DARUJME.sk

 

Tieto pravidlá používania internetového darcovského systému DARUJME.sk upravujú vzájomné vzťahy pri poskytovaní, zhromažďovaní a administrácii finančných príspevkov medzi (ďalej len „Pravidlá“):

 

Prevádzkovateľom darcovského systému, ktorým je Centrum pre filantropiu n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 821 871, registrovaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, reg. č. OVVS-530 / 49 / 2002 – NO (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je nezisková organizácia, ktorej účelom je svojou vlastnou činnosťou, službami a programami posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumeniu medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom, podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. Poslaním Prevádzkovateľa je posilňovanie mimovládnych neziskových organizácií, myšlienok a hodnôt občianskej spoločnosti, participatívnej demokracie, dobročinnosti, dobrovoľníctva a darcovstva v spoločnosti. Prevádzkovateľ za účelom plnenia svojho poslania zabezpečuje prevádzku darcovského systému „DARUJME.sk“ (ďalej len „Darcovský systém“).

 

Záujemcom o získanie príspevku, ktorý je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá využíva Darcovský systém DARUJME.sk a splnila všetky štandardy stanovené Prevádzkovateľom, ktorými sú:

1. právna forma s právnou subjektivitou stanovená právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to:

a) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

b) nadácia v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,

c) občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

d) neinvestičný fond v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch,

e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,

f) záujmové združenie právnických osôb, ak toto združuje právnické osoby uvedené v častiach a) až f),

 

2. schválenie príjemcu Radou projektu DARUJME.sk ako poradným orgánom Prevádzkovateľa,

3. organizácia musí existovať viac ako dva roky. V prípade, ak nie, Rada projektu DARUJME.sk môže udeliť výnimku po individuálnom posúdení príjemcu.

(ďalej len „Príjemca“).

 

Poskytovateľom príspevku, ktorým je fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami (ďalej len „Darca“) a zaslaním daru uzatvára s Príjemcom darovaciu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. K uzatvoreniu darovacej zmluvy s Príjemcom dochádza aj v prípade ak Darca zasiela dar na základe darcovskej výzvy niektorého Autora výzvy. Za pravidelného Darcu sa považuje fyzická osoba, ktorá prejavila vôľu v pravidelných intervaloch poukazovať rovnaký príspevok v prospech príjemcu prostredníctvom Darcovského systému DARUJME.sk.

 

Autorom darcovskej výzvy (Ambasádorom), ktorý je fyzickou osobou alebo skupinou fyzických osôb alebo mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá súhlasí s Pravidlami (ďalej len „Autor výzvy“) a vytvorila darcovskú výzvu na podporu získavania darov pre niektorého Záujemcu o získanie príspevku. Autor výzvy môže byť súčasne poskytovateľom príspevku. Súčasťou darcovskej výzvy môže byť dobrovoľný morálny záväzok Autora výzvy niečo dať, vykonať alebo strpieť pri poskytnutí príspevku prostredníctvom darcovskej výzvy alebo pri dosiahnutí finančného cieľa darcovskej výzvy.

 

Sprostredkovateľom platobnej operácie, ktorým je ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 42166683, registrovaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registrový úrad: Okresný úrad Bratislava,  reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO, prevádzkovateľ internetového Darcovského portálu LudiaLudom.sk (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

Článok 1. Definície niektorých pojmov
 1. Darcovským systémom DARUJME.sk sa rozumie súhrn činností a aktivít Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje Prevádzkovateľ darcom a príjemcom služby vrátane brány k platobného systému Sprostredkovateľa. Darcovský systém je prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle http://www.DARUJME.sk.
 2.  Príspevok je poskytnutie peňazí zo strany Darcu v prospech Príjemcu s cieľom podpory aktivít a kampaní Príjemcu.
 3. Sprostredkovateľ je právnická osoba, ktorá spracováva platby uskutočnené Darcom v prospech Príjemcu a prevádza ich na účet Príjemcu.
 4. Registrácia predstavuje uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Príjemcom a Prevádzkovateľom, ktorého obsahom je dohoda, na základe ktorej Prevádzkovateľ zabezpečuje Príjemcovi prístup k Darcovskému systému DARUJME.sk a umožňuje mu prostredníctvom Darcovského systému DARUJME.sk uzatvárať s Darcom dohodu podľa bodu 6, prijímať dary, spravovať ich a komunikovať s Darcom. Dohoda sa spravuje týmito Pravidlami.
 5. Darcovská výzva je žiadosť adresovaná neurčitému okruhu adresátov vytvorená prostredníctvom Darcovského systému DARUJME.sk a webovej stránky Príjemcu, ktorou Autor výzvy žiada o poskytnutie príspevku konkrétnemu Príjemcovi. Darcovská výzva môže obsahovať aj dobrovoľný morálny záväzok niečo dať, vykonať alebo strpieť pri poskytnutí príspevku prostredníctvom darcovskej výzvy alebo pri dosiahnutí finančného cieľa darcovskej výzvy.
 6. Dohoda o poskytnutí príspevku je dohoda, ktorú uzatvára Darca s príjemcom Prostredníctvom Darcovského systému DARUJME.sk. Dohodou o poskytnutí príspevku Darca bezplatne poskytuje príspevok Príjemcovi a ten príspevok prijíma. Poskytnutie príspevku sa zabezpečuje prevodom prostredníctvom platobného systému napojeného na Darcovský systém DARUJME.sk prevádzkovaného Sprostredkovateľom, s ktorým na tento účel Prevádzkovateľ uzatvoril právny vzťah Dohodou o poskytnutí príspevku prejavuje Darca súčasne vôľu tento platobný systém použiť.
Článok 2. Úvodné ustanovenia
 1. Účelom týchto pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb v rámci internetového Darcovského systému DARUJME.sk medzi Príjemcom a Darcom, stanovenie práv a povinností Príjemcu, Darcu a Autora výzvy, resp. Prevádzkovateľa pri správe a používaní internetového Darcovského systému DARUJME.sk.
 2. Pravidlá sa vzťahujú na všetky poskytnuté finančné prostriedky a na služby poskytnuté prostredníctvom internetového Darcovského systému DARUJME.sk.
 3. Darcovský systém DARUJME.sk uľahčuje darovanie finančných prostriedkov od Darcov pre Príjemcov a umožňuje vytváranie darcovských výziev. Centrum pre filantropiu, n.o. ako Prevádzkovateľ a ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. ako Sprostredkovateľ poskytujú technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi Darcami a Príjemcami za prípadnej súčinnosti Autorov výziev. Každý Darca je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa slobodne rozhodol o podpore konkrétneho Príjemcu. Všetky dostupné informácie na strane Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa sa nachádzajú na internetovej doméne DARUJME.sk a primerane na Darcovskom portáli LudiaLudom.sk. Okrem uvedených údajov na týchto doménach nemá tak Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ žiadne ďalšie údaje týkajúce sa projektov alebo zúčastnených strán.
Článok 3. Práva a povinnosti Príjemcu
 1. Príjemca je oprávnený:

a) Prostredníctvom Darcovského systému DARUJME.sk prijímať príspevky od Darcov, a to prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Sprostredkovateľom; Príjemca je oprávnený aj na poskytnutie príspevkov od Darcov poskytnutých na základe darcovskej výzvy Autora výzvy, a to aj v prípade, že nebol dosiahnutý finančný cieľ darcovskej výzvy, alebo ak Autor výzvy nesplnil svoj záväzok uvedený v darcovskej výzve.

b) Komunikovať s Darcom a/alebo s potencionálnym Darcom prostredníctvom služieb, ktoré sú súčasťou Darcovského systému, ako aj individuálne.

c) Požiadať pravidelného Darcu, ktorý poskytuje príspevok prostredníctvom platobnej karty, alebo kreditnej karty, o udelenie súhlasu na zmenu výšky poskytovaného príspevku.

d) Rozhodnúť o zrušení darcovskej výzvy, a to aj bez súhlasu Autora výzvy.

e) Komunikovať s Autorom výzvy prostredníctvom služieb, ktoré sú súčasťou Darcovského systému, ako aj individuálne.

f) Ak má Darcovský systém vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, požadovať, aby Prevádzkovateľ, bez zbytočného odkladu po písomnom upozornení Príjemcom, vady odstránil.

 1. Príjemca je povinný:

a) dodržiavať tieto Pravidlá,

b) dodržiavať pravidlá Sprostredkovateľa na portáli LudiaLudom.sk,

c) použiť finančný príspevok v rámci účelu, na ktorý mu bol Darcom poskytnutý,

d) uvádzať presné, správne a pravdivé údaje a na požiadanie Poskytovateľa predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú,

e) aktívne alebo na požiadanie Darcu alebo Autora výzvy ho informovať o použití darovaných príspevkov, v prípade, že Darca alebo Autor výzvy o to písomne požiada, je Príjemca povinný mu do tridsiatich dní od doručenia žiadosti vyhovieť,

f) jasne a zrozumiteľne informovať Darcu o účele, na ktorý žiada príspevok,

g) v prípade získania pravidelného daru, dostatočne zrozumiteľne informovať Darcu o tom, ako môže tento pravidelný dar v budúcnosti pozastaviť či zrušiť, ak Darca požiada Príjemcu o zrušenie pravidelného daru, ten musí zrušenie vykonať bezodkladne,

h) informovať Prevádzkovateľa o všetkých závažných skutočnostiach (napr. podstatné prispôsobenie systému) súvisiacich s užívaním Darcovského systému,

i) zdržať sa akéhokoľvek konania, v dôsledku ktorého môže Prevádzkovateľovi vzniknúť škoda alebo ktoré môže ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa,

j) spracúvať osobné údaje darcov – fyzických osôb, alebo fyzických osôb konajúcich v mene Príjemcov – právnických osôb len v rozsahu a za podmienok stanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. Príjemca nijakým spôsobom nezodpovedá za splnenie záväzku, na ktorý sa Autor výzvy zaviazal v darcovskej výzve.

4. Príjemca bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých skutočnostiach, o ktorých sa pri využívaní služby DARUJME.sk dozvedel, najmä o technologickom riešení Darcovského systému, a nesprístupňovať vedomosti o ňom tretím stranám bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti tohoto právneho vzťahu po dobu troch rokov. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na zamestnancov Príjemcu a na všetky ďalšie osoby, ktoré Príjemca splnomocnil k nakladaniu so systémom DARUJME.sk.

5. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú Príjemcu a majú vplyv na plnenie povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu (napr. zmena kontaktných údajov, stanov, štatutárneho orgánu, osôb zodpovedných za obsluhu administračného rozhrania).

Článok 4. Práva a povinnosti Darcu a Autora výzvy
 1. Darca je oprávnený:
  a) bezplatne a dobrovoľne poskytnúť príspevok prostredníctvom internetového Darcovského systému DARUJME.sk a prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Sprostredkovateľom; zmluva o poskytnutí príspevku je uzavretá okamihom stlačenia tlačidla „Odoslať platbu“, „Darujte teraz“ alebo obdobného znenia v internetovom formulári na poskytnutie príspevku,
  b) písomne požiadať Príjemcu tohto daru o informácie o použití darovaných príspevkov,
  c) udeliť Príjemcovi súhlas na zvýšenie pravidelne poskytovaného daru a za týmto účelom stanoviť alebo odsúhlasiť sumu, o ktorú sa príspevok zvýši. O zvýšenie je treba požiadať prevádzkovateľa Darcovského systému Darujme.sk.
 2. Darca je povinný:
  a) Uvádzať o sebe presné, správne a pravdivé údaje.
 3. Autor výzvy je oprávnený:
  a) bezplatne a dobrovoľne vytvoriť a spravovať darcovskú výzvu prostredníctvom internetového Darcovského systému DARUJME.sk a webovej stránky Príjemcu. Výzva je vytvorená okamihom stlačenia tlačidla „Vytvoriť výzvu“ alebo obdobného významu v internetovom formulári na vytvorenie výzvy,
  b) uviesť alebo neuviesť vo výzve svoj dobrovoľný morálny záväzok niečo dať, vykonať alebo strpieť za každý príspevok poskytnutý prostredníctvom darcovskej výzvy alebo pri splnení finančného cieľa darcovskej výzvy,
  c) kedykoľvek zrušiť darcovskú výzvu; prostriedky získané na základe darcovskej výzvy sa po jej zrušení nevracajú,
  d) písomne požiadať Príjemcu, ktorého výzvou podporil o informácie o použití darovaných príspevkov.
 4. Autor výzvy je povinný:
  a) uvádzať o sebe a o darcovskej výzve správne a pravdivé údaje,
  b) strpieť právo Príjemcu zrušiť darcovskú výzvu,
 5. Záväzok Autora výzvy v jeho darcovskej výzve je dobrovoľný a morálny. Splnenia záväzku v darcovskej výzve je vecou cti a hrdosti Autora výzvy. Splnenie ani nesplnenie záväzku z darcovskej výzvy nevyvoláva žiadne právne účinky.
 6. Autor výzvy nie je oprávnený využívať darcovskú výzvu vo svoj prospech. Najmä nie je oprávnený propagovať alebo ponúkať jej prostredníctvom vlastné produkty alebo služby, poskytovať zľavy na svoje produkty alebo služby ani poskytovať iné výhody v súvislosti s ponukou jeho produktov a služieb.
Článok 5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
 1. Ak ktorýkoľvek používateľ Darcovského systému zistí, že Príjemca, Autor výzvy alebo Darca porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo podmienky použitia Darcovského systému, je povinný bezodkladne to oznámiť Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný podnet užívateľa Darcovského systému prešetriť bez zbytočného odkladu a informovať ho o výsledku prešetrenia, o sankciách alebo krokoch prijatých na nápravu vzniknutého stavu.
 2. Prostredníctvom Darcovského systému je zakázané uverejňovať či šíriť:
  a) materiál urážlivý alebo nebezpečný pre deti a mladistvých;
  b) materiál obsahujúci, propagujúci alebo podnecujúci násilie, pornografiu, rasovú diskrimináciu;
  c) materiál obsahujúci, propagujúci alebo podnecujúci nenávisť voči iným ľuďom alebo voči menšinám;
  d) lživé alebo zavádzajúce údaje, nepravdivé skutočnosti alebo urážky, vulgárne alebo obscénne slová, obsah provokatívny, alebo agresívny voči iným osobám;
  e) akýkoľvek iný obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy alebo narúša verejný poriadok.
  Prevádzkovateľ je oprávnený na primeraný zásah proti zakázanému obsahu podľa predchádzajúcej vety, najmä je oprávnený požadovať odstránenie alebo úpravu zakázaného obsahu alebo odstrániť či primerane upraviť zakázaný obsah sám.
 3. Darcovský systém je určený na prijímanie darov a každý projekt, na ktorý môže Darca prispieť prostredníctvom Darcovského systému, musí byť neziskového charakteru (tzn. príspevok ani jeho časť nesmie byť priamo či nepriamo použitá k osobnému obohateniu jej predkladateľa t.j. zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov právnickej osoby s výnimkou opodstatnených administratívnych a prevádzkových nákladov Príjemcu).
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, preskúmať zverejňovaný obsah, pri ktorom figuruje názov Darcovského systému či link naň. V prípade odôvodnenej potreby ochrany Darcovského portálu (napr. v prípadoch uvedených v Článku 6 ods. 2 týchto pravidiel) pozastaviť tento link alebo prístup Príjemcu alebo inej osoby do Darcovského systému.
 5. Prevádzkovateľ je spolu so Sprostredkovateľom povinný:
  a) prerozdeliť poskytnuté finančné príspevky medzi Príjemcov, spravidla maximálne do 30 dní od ich obdržania na účet;
  b) zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
  a) Príjemcu registrovať v Darcovskom systéme a sprístupniť mu na dočasné užívanie za účelom uvedenom v Článku II. týchto Pravidiel vstup do administračného rozhrania Darcovského systému DARUJME.sk, a to po dobu trvania tohoto zmluvného vzťahu,
  b) poskytnúť súčinnosť potrebnú na implementáciu a funkčnosť darovacieho formuláru.
Článok 6. Registrácia
 1. Stlačením darovacieho tlačidla v Darcovskom formulári Darca poskytuje svoje kontaktné údaje do systému Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa a umožňuje Príjemcovi použiť všetky, alebo iba časť z týchto údajov na kontaktovanie Darcu a jeho informovanie o činnosti Príjemcu, ako aj o spôsobe použitia darovaných príspevkov. Stlačenie darovacieho tlačidla a teda uzavretie zmluvy o poskytnutí príspevku s Príjemcom je možné až po tom, čo Darca potvrdí, že sa oboznámil s týmito Pravidlami.
 2. Stlačením potvrdzovacieho tlačidla v registračnom formulári Príjemca dáva Prevádzkovateľovi návrh na uzavretie zmluvy podľa čl. 1, ods. 5. Zmluva podľa čl. 1 ods. 5 je uzavretá po tom, čo Prevádzkovateľ prijme návrh Príjemcu. O prijatí návrhu Prevádzkovateľ rozhodne spravidla do troch dní od odoslania návrhu.
 3. Stlačením tlačidla na vytvorenie darcovskej výzvy vo formulári na vytvorenie darcovskej výzvy Autor výzvy poskytuje svoje kontaktné údaje do systému Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa a umožňuje Príjemcovi použiť všetky, alebo iba časť z týchto údajov na kontaktovanie Autora výzvy a jeho informovanie o činnosti Príjemcu, ako aj o spôsobe použitia darovaných príspevkov. Vytvorením výzvy dochádza medzi Autorom výzvy a Príjemcom k vzniku zmluvného vzťahu, ktorý sa riadi týmito Pravidlami a Občianskym zákonníkom. Predmetom zmluvy je na jednej strane vytvorenie darcovskej výzvy Autorom výzvy a na druhej strane záväzok Príjemcu použiť finančné prostriedky získané prostredníctvom darcovskej výzvy v súlade s účelom, na ktoré boli získané. Stlačenie tlačidla na vytvorenie darcovskej výzvy je možné až po tom, čo Autor výzvy potvrdí, že sa oboznámil s týmito Pravidlami.
 4. Nakladanie s osobnými údajmi Darcu – fyzickej , Autora výzvy – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby konajúcej v mene Príjemcu – právnickej osoby sa riadi Článkom 10 týchto Pravidiel, ktorý odkazuje na Pravidlá ochrany osobných údajov dostupné na webstránke www.DARUJME.sk.
Článok 7. Finančné transakcie
 1. Prijaté príspevky pre jednotlivého Príjemcu budú na základe právneho vzťahu medzi Príjemcom a Prevádzkovateľom, ako aj na základe právnych vzťahov medzi Príjemcom a Sprostredkovateľom a právnych vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom zasielané prevodom na účet Príjemcu, spravidla do 30 dní od prijatia príspevku. To platí aj na príspevky pre jednotlivého Príjemcu poskytnuté na základe darcovskej výzvy Autora výzvy.
 2. Darca ani Príjemca nemajú nárok na úrok z finančných prostriedkov, ktoré ešte neboli pripísané na účet Príjemcu.
 3. Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ Darcovi príspevok po jeho poskytnutí nevracia. Príjemca sa v prípade žiadosti Darcu o vrátenie daru riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.
 4. Platby môžu byť spracované spôsobom ponúkaným Prevádzkovateľom. Na jednotlivé spôsoby platby sa uplatňujú špecifické podmienky príslušného poskytovateľa služieb.
Článok 8. Platobné podmienky a poplatky
 1. Príjemca sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za užívanie Darcovského systému servisný poplatok výhradne pre účely úhrady prevádzky, udržateľnosti a rozvoja Darcovského systému. O výške či zmene výšky zavedenia tohto servisného poplatku je Prevádzkovateľ povinný informovať Príjemcu minimálne jeden mesiac pred prvým dňom jeho účinnosti ako aj umožniť Príjemcovi vyjadriť sa k výške poplatku.
 2. Príjemca sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi servisný poplatok v súlade s ods. 1. tohto článku na účet Prevádzkovateľa na základe vystavenej faktúry. Príjemca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi zmenu bankového spojenia. Lehota splatnosti servisného poplatku je do 10. dňa nasledujúceho mesiaca alebo ak nie je na vystavenej faktúre uvedené inak.
 3. Sadzobník členských poplatkov DARUJME.sk:
  Príjemcovia využívajúci DARUJME.sk neplatia žiadne paušálne (mesačné či ročné poplatky), ale iba náklady spojené so spracovaním platieb a to paušálne 3,9% zo získanej sumy. Tento poplatok zahŕňa aj náklady hradené bankám či kartovým spoločnostiam.
 4. Spôsob úhrady poplatkov: Prevádzkovateľ vystaví záujemcovi faktúru za určené obdobie. Obdobie, za ktoré bude faktúra vystavená môže byť stanovené od jedného do dvanástich mesiacov.
 5. Nadštandardné služby DARUJME.sk:
  a) Napojenie darovacej stránky, na jej vlastný PayPal účet. Prevádzkovateľ si za túto nadstavbu účtuje poplatok 1% z darovanej sumy pričom poplatky účtované spoločnosťou PayPal znáša organizácia samostatne.
  b) Základné nastavenie vašej darovacej stránky – Táto služba je vhodná pre organizácie, ktoré nemajú kapacitu (alebo schopnosti) nastaviť si darovaciu stránku. Služba je spoplatnená sumou 99€ a jej obsah nájdete na www.DARUJME.sk/funkcie v časti individuálne služby na mieru.
  c) Ďalšie nadštandardné služby, ako sú požiadavky na individuálne školenia a tréningy zamestnancov, audit fundraisingu, poradenstvo v oblasti fundraisingu či v oblasti fundraisingových kampaní poskytujeme na základe individuálnej dohody so záujemcom.
  d) Spôsob úhrady poplatkov: Prevádzkovateľ vystaví záujemcovi faktúru za konkrétnu nadštandardnú službu.
 6.  Poplatky zabezpečujú trvalú udržateľnosť Darcovského systému DARUJME.sk a akýkoľvek „profit“ je v plnej miere investovaný do prevádzky systému a jeho vylepšovania.
Článok 9. Zodpovednosť a záruky
 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany Príjemcu.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených a/alebo poskytnutých Príjemcami, Darcami a Autormi výziev.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť (neručí žiadnym spôsobom za škody) za následky vzniknuté z porušenia právnych povinností vyplývajúcich Sprostredkovateľovi, Darcovi, Autorovi výzvy alebo Príjemcovi zo zákona alebo z iných právnych skutočností (napr. omeškanie, porušenie Pravidiel DARUJME.sk, porušenie zákonných povinností) okrem prípadov, keď zodpovednosť vznikla z konania/opomenutia Prevádzkovateľa alebo keď takáto zodpovednosť vyplýva z právneho predpisu.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, či Autor výzvy splní svoj záväzok, na ktorý sa vo výzve zaviazal.
 5. V prípade poruchovej prevádzky Darcovského systému DARUJME.sk Prevádzkovateľ zodpovedá len za škodu spôsobenú jeho zavinením. Prevádzkovateľ najmä nezodpovedá za škodu spôsobenú poruchovou prevádzkou Darcovského systému DARUJME.sk vyvolanou vonkajšími okolnosťami, ktoré nemohol pri vynaložení obvyklej starostlivosti ovplyvniť, napríklad výpadkom dodávky elektrickej energie, výpadkom pripojenia Prevádzkovateľa k sieti internet, poruchou hardvéru a pod.
Článok 10. Použitie osobných údajov
 1. Použitie/spracúvanie osobných údajov je podrobne upravené v samostatnom dokumente – Pravidlá ochrany osobných údajov, ktorý nájdete TU.

 

 1. Časť osobných údajov dotknutých osôb, ktoré Prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s uzatváraním a plnením zmlúv s Príjemcom a so sprostredkovaním poskytovania darov Darcom a ich prijatím Príjemcom, a to vrátane poskytnutia príspevku na základe výzvy, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v postavení sprostredkovateľa Príjemcu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To znamená, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v mene Príjemcu a pre neho. V týchto prípadoch sa spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom spravuje sprostredkovateľskou zmluvou podľa čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zmluva sa uzatvára okamihom uzavretia zmluvy podľa čl. 1 ods. 4, t.j. prijatím návrhu Príjemcu na uzavretie zmluvy Prevádzkovateľom. Zmluva trvá počas trvania zmluvy podľa čl. 1 ods. 4. Obsah zmluvy sa riadi Pravidlami spracúvania osobných údajov v mene Príjemcu, ktoré sú k dispozícii TU.
Článok 11. Zmena pravidiel
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne Pravidlá. Prevádzkovateľ je povinný Príjemcu a Autora výzvy informovať o vydaní nových Pravidiel, alebo zmene existujúcich Pravidiel zaslaním informácie na oficiálnu adresu Príjemcu alebo Autora výzvy alebo emailovú adresu kontaktnej osoby, ktorá je uvedená v profile organizácie. Nové alebo zmenené Pravidlá nadobudnú účinnosť v lehote jedného mesiaca od ich zverejnenia za predpokladu, že Príjemca alebo Autor výzvy Prevádzkovateľovi písomne neoznámi, že nové alebo zmenené Pravidlá neakceptuje. Ak dôjde k doručeniu takéhoto oznamu, Prevádzkovateľ bezodkladne zruší alebo pozastaví registráciu Príjemcu v Darcovskom systéme a zruší alebo pozastaví výzvu Autora výzvy.
 2. Ak Príjemca alebo Autor výzvy písomne neoznámi Prevádzkovateľovi v lehote jedného mesiaca po ich zverejnení, že nové Pravidlá neakceptuje, rozumie sa tým, že im plne porozumel a je nimi viazaný.
Článok 12. Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu
 1. Služby podľa týchto Pravidiel sa poskytujú na dobu neurčitú.

 

 1. Zmluvný vzťah zaniká:

a) Dohodou Príjemcu a Prevádzkovateľa k dojednanému dňu,

b) Výpoveďou Príjemcu i bez uvedenia výpovedného dôvodu v 1-mesačnej výpovednej lehote; výpovedná lehota začne plynúť dňom doručenia výpovede,

c) Výpoveďou Prevádzkovateľa najmä:

a) ak Príjemca poruší niektorú zo svojich povinností podľa týchto Pravidiel a takéto porušenie neodstráni v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Prevádzkovateľa, alebo v prípade opakovaného porušenia zo strany Príjemcu,

b) ak sa dopustí neetického správania proti dobrým mravom, predovšetkým v zmysle Občianskeho zákonníka,

c) ak má na to Prevádzkovateľ závažné dôvody spojené s ďalším prevádzkovaním, prerušením či zastavením prevádzkovania Darcovského systému DARUJME.sk.

 

 1. V prípade, že dôjde k ukončeniu trvania právneho vzťahu, sú zúčastnené strany povinné najneskôr do 60 dní odo dňa ukončeného právneho vzťahu vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z týchto Pravidiel.

 

 1. Výpovedná lehota je 1.mesiac; výpovedná lehota začne plynúť dňom doručenia výpovede. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo po dobu trvania porušenia podľa čl. 12, odst. 2, písmena c) zo strany Príjemcu pozastaviť možnosť užívania Darcovského portálu, pričom Príjemcovi nezaniká právo prijať zostávajúce dary na svoj bankový účet.
Článok 13 Záverečné ustanovenia
 1. Zmluvný vzťah podľa týchto Pravidiel nadobúda účinnosť dňom registrácie na DARUJME.sk, ak nie je v týchto Pravidlách uvedené inak.

 

 1. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Pravidiel, alebo vzniknuté na základe iných právnych úkonov alebo právnych skutočností s týmito pravidlami súvisiacimi sa spravujú, posudzujú a rozhodujú na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pokiaľ z iných právnych úkonov súvisiacich s týmito Pravidlami výslovne nevyplýva niečo iné.

 

 1. Zmluvný vzťah môže byť menený alebo doplňovaný iba na základe dohody zúčastnených strán, formou dodatku k týmto Pravidlám. Článok 11 tým nie je dotknutý.

 

 

Etický kódex používateľa systému DARUJME.sk

Individuálne darcovstvo je dobrovoľným vzťahom medzi darcom a mimovládnou neziskovou organizáciou (MNO). Je založený na dôvere v správne a účelné použitie finančného daru, ktorý darca organizácii poskytol. Pre posilnenie dôvery tohoto vzťahu prehlasujeme, že každý darca má nárok na následujúce práva a informácie:

1. Darca bude informovaný o poslaní a práci neziskovej organizácie, o účele, na ktorý bude dar použitý a o spôsobilosti organizácie využiť dar účelne v súlade s jej poslaním.

Darcom sú k dispozícii pracovníci neziskovej organizácie alebo dokumenty v tlačenej či elektronickej podobe, ktoré mu poskytnú informácie o podstate činnosti neziskovej organizácie a o jej cieľoch, vo forme stanov či iných zakladacích listín a výročných správ. Tieto informácie sú zverejnené v jasnej, zrozumiteľnej a prístupnej forme ideálne na internetovej stránke MNO. Rozsah podávaných informácii musí byť dostačujúci pre to, aby bol darca schopný vytvoriť si jasnú predstavu o oblasti, v ktorej nezisková organizácia pôsobí a o účele, na ktorý bude dar použitý. Spôsobilosť napĺňať svoje poslanie, dokladá nezisková organizácia napríklad zverejňovaním výročných a finančných správ alebo nezávislého auditu.

2. Darca bude informovaný o ľuďoch pôsobiacich vo vedení MNO. Taktiež má právo očakávať, že je daná organizácia spravovaná zodpovedne, nezávislo a efektívne.

Práca neziskovej organizácie je transparentná, darca má právo vedieť, s kým komunikuje a akú funkciu dotyčný zastupuje. Musí byť zverejnená jasná organizačná štruktúra, vrátane personálneho obsadenia vrcholných orgánov a ich prípadných zástupcov. Rozhodovanie o práci neziskovej organizácie je nezávislé a nie je ovplyvnená vonkajšími tlakmi (firiem, štátnych inštitúcii, iných neziskových organizácii apod.).

3. Darca má prístup k aktuálnym výročným a finančným správam organizácie.

MNO každoročne zverejňuje výročnú správu s výsledkami hospodárenia a to v zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme, ideálne na svojich webových stránkach. MNO zaručuje, že svoje účtovníctvo je vedené v súlade s platnými zákonmi a predpismi a finančné zdroje nepochádzajú od organizácii, ktoré svojim jednaním idú proti poslaniu neziskovej organizácie.

4. Pokiaľ darca daruje financie na ním určený účel, na tento účel by mali byť aj použité.

Darca bude mať istotu, že žiadosť o dar je zároveň prísľubom efektívneho a účelného využitia daru a tiež schopnosti realizovať účel, na ktorý MNO podporu žiadala. Nezisková organizácia sa zaväzuje, že práca, na ktorú žiada podporu, bude realizovaná. Na požiadanie vystaví nezisková organizácia darcovi potvrdenie o využití daru na konkrétny účel v darovacej zmluve nebo v potvrdení o prijatí daru.

5. Darca obdrží zodpovedajúce poďakovanie.

Darca obdrží zodpovedajúce poďakovanie a organizácia bude darcu informovať o tom, akým spôsobom získané prostriedky využije alebo využila. Rozsah a forma poďakovania bude zodpovedať všeobecne prijímaným pravidlám slušného správania.

6. Darca bude mať istotu, že s ním, zo strany neziskovej organizácie, bude zaobchádzané profesionálne a v súlade s pravidlami slušného správania a žiadosť o dar, žiadosť o udelenie súhlasu so zvýšením daru, a informácia o jeho využití, bude podaná jasným, zreteľným a nemätúcim spôsobom.

Neziskové organizácie usilujú o nadviazanie a upevňovanie priateľského a rovnocenného vzťahu s darcom, ale i s ostatnými neziskovými organizáciami. Žiadosť o dar , žiadosť o udelenie súhlasu so zvýšením daru a informácia o jeho prípadnom využití musí byť napísaná alebo prednesená jasne, zreteľne a nemätúcim spôsobom. V žiadosti o dar alebo v žiadosti o udelenie súhlasu so zvýšením daru by nemalo byť nikde uvedené, že dar alebo zvýšený dar môže byť použitý i na úplne iný účel, než na aký bol pôvodne žiadaný. Nezisková organizácia nebude darcu svojou žiadosťou uvádzať do omylu. V prípade ak darca udelí súhlas so zvýšením daru poskytovaného v neziskovej organizácii, nezisková organizácie sa zaväzuje nekonať v rozpore s udeleným súhlasom a zvýšiť dar o sumu, na ktorej zvýšenie dal darca súhlas. MNO bude darcu informovať, na aký účel bude využitý prípadný finančný prebytok získaný žiadosťou o dar, ak je ten žiadaný na konkrétny ohraničený účel. Nezisková organizácia bude darcu informovať tlačovou správou, tlačeným alebo elektronickým spravodajcom, zreteľnou informáciou vo výročnej správe organizácie, listom alebo e-mailom. Pokiaľ je apel na venovanie daru jasne cielený, MNO zabezpečí, že bude komunikovať iba s potenciálnymi darcami, ktorí sú schopní pochopiť zmysel a účel darcovstva.

7. Darca bude mať istotu, že bude s jeho osobnými údajmi a informáciami, týkajúcimi sa daru, zaobchádzané v súlade so zákonom.

Nezisková organizácia sa zaväzuje údaje o darcoch zabezpečiť proti úniku. Nezisková organizácia prehlasuje, že pozná Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že všetky organizáciou získané údaje sú získavané v súlade s právnymi predpismi. Kontaktné a osobné údaje darcov sa neposkytujú tretím stranám bez súhlasu darcu. Pokiaľ MNO na účel informovania darcu využíva služby externých firiem, zaručuje sa, že tieto externé firmy majú nastavené a dodržiavajú minimálne rovnaké alebo vyššie štandardy ochrany osobných údajov ako MNO.

8. Darca má právo žiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databáz, ktoré nezisková organizácia využíva na informovanie darcu, a istotu, že to nezisková organizácia bezodkladne vykoná.

Akonáhle darca neziskovú organizáciu požiada o vymazanie svojich osobných údajov z databázy (písomne, e-mailom, telefonicky), MNO vymaže, bez odkladu, všetky osobné údaje darcu v databáze darcov a nebude ho už kontaktovať.

9. Darca má možnosť klásť otázky týkajúce sa poskytnutého daru a práce neziskovej organizácie a istotu, že na ne obdrží rýchlu, pravdivú, úplnú a otvorenú odpoveď.

10.Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť neziskovej organizácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov.

Ku kódexu sa nemôžu prihlásiť a DARUJME používať organizácie, ktoré propagujú rasovú a náboženskú neznášanlivosť alebo sa svojimi cieľmi snažia dosiahnuť znevýhodnenie rôznych menšín a to napríklad na základe veku, rasy, pohlavia, etnicity, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženského presvedčenia a i..