Ochrana osobných údajov

 

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

 

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 821 871, registrovaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, reg. č. OVVS-530 / 49 / 2002 – NO (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom darcovského systému DARUJME.sk, ktorý slúži za účely podpory a rozvoja verejnoprospešných cieľov a aktivít, najmä darovania, a ktorý je možné užívať v súlade so Všeobecnými pravidlami internetového darcovského systému DARUJME.sk (ktoré sú zverejnené na https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky/ – ďalej len „Pravidlá“, a ktoré obsahujú aj definície jednotlivých zmluvných strán, zmlúv, práv a povinností a pod.). Prevádzkovateľ vydáva tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej ako „Pravidlá ochrany osobných údajov“), v súlade s ktorými za účelom zabezpečenia prevádzky darovacieho systému, uzatvárania zmlúv a poskytovania služieb v súlade s Pravidlami spracúva nasledovné osobné údaje o nasledujúcich dotknutých osobách:

 

 1. Aké údaje spracúvame a ako ich získavame

 

Darca – fyzická osoba:

 

 • meno a priezvisko – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • e-mailová adresa – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • výška daru – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • informácia, či ide o jednorazový alebo pravidelný dar – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • informáciu o spôsobe platby daru – ide o povinný údaj na účel plnenia zmluvy
 • ďalšie platobné údaje, najmä dátum a číslo transakcie, číslo účtu, z ktorého bola transakcia vykonaná – ide o údaje, ktoré Prevádzkovateľ získava v priebehu spracúvania transakcie od bánk resp. iných inštitúcií spracúvajúcich platby kartou a prevody z účtu,
 • informáciu o tom, či sa darca oboznámil s pravidlami používania DARUJME.sk a s pravidlami ochrany osobných údajov – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • ďalšie údaje uvedené v darcovskom formulári – ak nie je vo formulári uvedené inak, ide o nepovinné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva pre Príjemcu daru (ďalej len „Príjemca“).

 

Ak dotknutá osoba vyššie uvedené dotknuté údaje, ktoré sú označené ako povinné, neposkytne, nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy medzi Darcom a Príjemcom.

 

Fyzická osoba konajúca v mene Príjemcu

 

 • meno a priezvisko – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • e-mailová adresa – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • telefónne číslo – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • funkcia u Príjemcu – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • identifikácia Príjemcu a ďalšie údaje o Príjemcovi a jeho aktivitách – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy.

 

Ak dotknutá osoba vyššie uvedené dotknuté údaje, ktoré sú označené ako povinné, neposkytne, nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Príjemcom.

 

Autor výzvy / Ambasádor – fyzická osoba:

 

 • meno a priezvisko – ide o povinný údaj na účel vytvorenia výzvy,
 • e-mailová adresa – ide o povinný údaj na účel vytvorenia výzvy,
 • profilová fotografia Autora výzvy – údaj nie je na účel vytvorenia výzvy povinný,
 • názov, text a ďalšia (napr. obrazová) dokumentácia k darcovskej výzve – ide povinný údaj na účel vytvorenia výzvy, ale obsah určuje Autor výzvy,
 • užívateľské konto a heslo Autora výzvy na prístup k službe správy darcovskej výzvy alebo užívateľské konto a údaje potrebné na autorizáciu Autora výzvy, ak zvolil možnosť prihlasovania cez Facebook alebo účet Google – údaj je povinný na účel vytvorenia výzvy, ak Autor výzvy ešte nemá vytvorené konto,
 • dobrovoľný morálny záväzok autora výzvy – Autor výzvy nie je povinný na účel vytvorenia výzvy prevziať záväzok, prevzatie záväzku je dobrovoľné,
 • informácia o finančnom cieli výzvy – ide o povinný údaj na účel vytvorenia výzvy,
 • informácia o Príjemcovi a prípadne projekte Príjemcu, ktorý Autor výzvy výzvou podporuje,
 • informácia o dĺžke trvania výzvy – ide o povinný údaj na účel vytvorenia výzvy, automaticky je nastavený na 25 dní s možnosťou zmeny po vytvorení výzvy,
 • informácie o príspevkoch, ktoré sa prostredníctvom výzvy poskytli, vrátane napríklad informácii o výške jednotlivých príspevkov, dátume ich poskytnutia, osobe, ktorá príspevok poskytla, o tom, či bol splnený finančný cieľ výzvy a pod.,
 • informáciu o tom, či sa autor výzvy oboznámil s pravidlami používania DARUJME.sk a s pravidlami ochrany osobných údajov – ide o povinný údaj na účel vytvorenia výzvy.

 

Ak dotknutá osoba vyššie uvedené dotknuté údaje, ktoré sú označené ako povinné, neposkytne, nemôže dôjsť k  vytvoreniu výzvy.

 

Návštevník web stránky www.darujme.sk Prevádzkovateľa  (akákoľvek fyzická osoba, ktorá užíva webovú doménu www.darujme.sk, vrátane ktorejkoľvek podstránky/domény nižšie kategórie, alebo takýmto spôsobom poskytne Prevádzkovateľovi akýkoľvek údaj o svojej osobe, napr. e-mail., meno a pod.):

 

 • Informácie o ochrane súkromia návštevníka web stránky Prevádzkovateľa (informácie o použití súborov cookies) sú popri tomto dokumente k dispozícii aj TU.
 • Údaje potrebné na sprístupnenie a užívanie web stránky www.darujme.sk ako užívateľa webovej domény, ako aj údaje, ktoré návštevník dobrovoľne poskytol na základe vlastného súhlasu, za účelom poskytovania služieb alebo informácií, a informácie s ktorými prejavil súhlas v rámci webovej stránky alebo jej podstránok alebo darcovského systému DARUJME.sk (napr. zasielanie Newslettera a pod.)

 

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Všeobecné nariadenie“), zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).

 

 1. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje – účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

 

Darcu – fyzickej osoby, na účel:

 

 • uzavretia a plnenia zmluvy medzi Darcom a Príjemcom a uzavretia a plnenia zmluvy medzi Darcom a Prevádzkovateľom (čl. 1 ods. 4 Pravidiel) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia, ,
 • splnenia zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia, na plnenie všetkých zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov (napríklad vedenia účtovníctva a evidovania účtovnej evidencie, plnenie daňových povinností a deklarovanie daňových skutočností podľa príslušných predpisov a pod.), ,
 • oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia – oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je uplatňovanie prípadných nárokov voči Príjemcovi a prípadná obrana proti nárokom uplatneným voči Prevádzkovateľovi,
 • oprávnených záujmov Príjemcu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia – oprávneným záujmom Príjemcu je vedenie evidencie poskytnutých darov ich manažment, správa darcovskej základne, vypracúvanie správ o poskytnutých daroch, analýz účinnosti marketingu a pod. Oprávneným záujmom Príjemcu je ďalej uplatňovanie prípadných nárokov voči darcovi a prípadná obrana proti nárokom uplatneným voči Príjemcovi, v tomto rozsahu má Prevádzkovateľ postavenie sprostredkovateľa Príjemcu podľa Všeobecného nariadenia a ZoOOÚ, to znamená, že spracúva osobné údaje na tento účel v mene Príjemcu,
 • na iný účel, na ktorý mu bol udelený súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia

 

Fyzickej osoby konajúcej v mene Príjemcu:

 

 • uzavretia a plnenia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Príjemcom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia, ,
 • plnenia zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia, ,
 • oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia – oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je uplatňovanie prípadných nárokov voči Príjemcovi a prípadná obrana proti nárokom uplatneným voči Prevádzkovateľovi, v tomto rozsahu má Prevádzkovateľ postavenie samostatného prevádzkovateľa, to znamená, že spracúva osobné údaje na tento účel vo vlastnom mene,
 • na iný účel, na ktorý mu bol udelený súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia, t.j. najmä priameho marketingu služieb web stránky www.darujme.sk (odosielanie newslettera alebo e-mailov o novinkách so súhlasom dotknutých osôb a pod.); informácie o poskytnutí súhlasu sú uvedené na konci v časti „SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTRA – fyzická osoba konajúca v mene príjemcu“;.

 

Autora výzvy – fyzickej osoby:

 

 • vytvorenia, zverejnenia a správy výzvy Autora výzvy na poskytovanie príspevkov určitému Príjemcovi prostredníctvom darcovského systému DARUJME.sk a webovej stránky Príjemcu; vytvorením darcovskej výzvy Autorom výzvy vzniká medzi Autorom výzvy a Príjemcom a Autorom výzvy a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah (čl. 1 ods. 4 písm. c) Pravidiel) a osobné údaje sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia, na účely plnenia príslušnej hlavnej zmluvy ,
 • splnenia zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia, podľa osobitných predpisov,
 • oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia – oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je uplatňovanie prípadných nárokov voči Príjemcovi a prípadná obrana proti nárokom uplatneným voči Prevádzkovateľovi, ,
 • oprávnených záujmov Príjemcu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia – oprávneným záujmom Príjemcu je vedenie evidencie poskytnutých darov ich manažment, vedenie evidencie výziev od jednotlivých Autorov výziev, ktoré sa ho týkajú a ich manažment, napríklad ich schvaľovanie, správa darcovskej základne a základne podporovateľov, vypracúvanie správ o poskytnutých daroch, analýz účinnosti marketingu a pod. Oprávneným záujmom Príjemcu je ďalej uplatňovanie prípadných nárokov voči darcovi a prípadná obrana proti nárokom uplatneným voči Príjemcovi, ,
 • na účel, na ktorý mu bol udelený súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia, t.j. najmä vytvorenia a správy užívateľského konta, pod ktorým Autor výzvy vytvára a spravuje darcovské výzvy. Autor výzvy môže svoj súhlas odvolať tým, že zruší svoje užívateľské konto. Zrušením užívateľského konta nedôjde k zmazaniu vytvorených výziev, kým údaje o výzvach Príjemca potrebuje v súlade s prechádzajúcim bodom. Informácie o poskytnutí súhlasu sú uvedené na konci v časti „SÚHLAS SO ZRIADENÍM KONTA.

 

Návštevníka web stránky www.darujme.sk:

 • na účel, na ktorý mu bol udelený súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia, t.j. najmä užívanie web stránky www.darujme.sk, ukladanie údajov o prehliadaní (použitie súborov cookies), marketingu služieb web stránky www.darujme.sk (odosielanie newslettera alebo e-mailov o novinkách so súhlasom dotknutých osôb a pod.);

 

 1. Komu sú osobné údaje poskytované (kategórie príjemcov)

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje a neposkytuje tretím osobám, ak nižšie nie je uvedené inak, ale na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania ich môže v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť poskytovateľom služieb nevyhnutne potrebných na bezproblémové fungovanie Prevádzkovateľa a jeho Darcovského systému DARUJME.sk. Osobné údaje sú poskytované len v nevyhnutnej miere  a vždy pri zachovaní rovnakej miery mlčanlivosti príjemcu údajov, t.j. napr. príslušného povereného pracovníka, osoby, ktorá bola poverená vykonaním jednotlivých úkonov účtovného alebo iného obdobného profesionálneho poradenstva, audítora, technického špecialitu alebo iného dodávateľa osobitných služieb (napr. poskytovateľa IT služieb a pod.), a to vždy v súlade s príslušnými predpismi (t.j. predovšetkým Všeobecného nariadenia, v zmysle ktorého uzatvárame osobitné zmluvy s takýmito sprostredkovateľmi).

 

Podstatou vytvorenia darcovskej výzvy Autorom výzvy je vytvorenie webovej stránky darcovskej výzvy a unikátnej URL, ktorá sa poskytne Autorovi výzvy. URL je prístupná len Autorovi výzvy, Príjemcovi a Prevádzkovateľovi. URL je ďalej prístupná všetkým osobám, ktorým ju Autor výzvy poskytne alebo sprístupní. Za týmto účelom spracováva Prevádzkovateľ osobné údaje o Autorovi výzvy i pre účely Príjemcu, t.j. uzavretia zmluvy medzi Príjemcom a Autorom výzvy.

 

Osobné údaje za určitých okolností v súlade s príslušnými ustanoveniami Pravidiel, predovšetkým za účelom uzatvárania darovacích zmlúv medzi Príjemcami a Darcami, ale rovnako aj pre účely vytvárania autorských výziev v súlade s predchádzajúcim ods. spracúvame na pokyn Príjemcu, t.j. v postavení sprostredkovateľa Príjemcu, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ Príjemcovi, v ktorého mene ich spracováva. Spracúvanie týchto osobných údajov v mene Príjemcu sa riadi Pravidlami spracúvania osobných údajov v mene Príjemcu, ktoré sú k dispozícii TU.

 

Prevádzkovateľ môže osobné údaje dotknutých osôb na účel ochrany svojich oprávnených údajov poskytnúť príslušnej tretej osobe, ktorá je zaviazaná povinnosťou mlčanlivosti, napríklad svojmu právnemu zástupcovi.

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb od týchto dotknutých osôb, v osobitných prípadoch  od Príjemcu alebo iných osôb, vždy však v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov, Všeobecným nariadením a príslušnými právnymi predpismi.

 

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín: Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín, t.j. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nezamýšľame. Vaše osobné údaje je možné preniesť do tretích krajín len vtedy, ak je takýto prevod v súlade s podmienkami na prevod stanovenými v kapitole V. GDPR.

 

 1. Ako dlho uchovávame osobné údaje

 

Všetky osobné údaje, ktoré získame o dotknutej osobe sú spracovávané vždy len dočasne, na  obdobie nevyhnutné na splnenie našich zmluvných, zákonných, či iných povinností, na dosiahnutie účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté alebo dosiahnutie účelu realizovanej aktivity, činnosti alebo projektu alebo zabezpečenie povinností podľa príslušných platných právnych predpisov (napr. uchovávanie údajov pre účtovné účely, daňové/colné účely – vždy na obdobie vyžadované príslušným predpisom).

 

Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva  nasledovne:

 

 • počas obdobia kým odpadnú všetky účely ich spracúvania,
 • v prípade údajov získaných dobrovoľne na základe súhlasu dotknutej osoby po obdobie maximálne 10 rokov, v prípade ak dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas skôr,
 • v prípade osobných údajov spracúvaných v súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy, najdlhšie kým uplynú príslušné premlčacie doby (v niektorých prípadoch je premlčacia doba až 10 rokov odo dňa, kedy sa právo mohlo uplatniť prvý raz (napríklad právo na náhradu úmyselne spôsobenej škody)),
 • v prípade zverejnených údajov o výzve Autora výzvy, do doby uplynutia trvania výzvy a následne a kým bude trvať oprávnený záujem Príjemcu na zverejnení údajov o výzve týkajúcej sa jeho projektu, Príjemca bude trvanie oprávneného záujmu vyhodnocovať najmenej raz za 5 rokov,
 • v prípade osobných údajov spracúvaných na základe zákonnej povinnosti na čas stanovený príslušnými právnymi predpismi (napríklad účtovné záznamy sa uchovávajú najmenej desať (10) rokov),
 • v prípade osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov, v lehotách určených podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, spravidla najdlhšie desať (10) rokov od splnenia zmluvy.

 

 1. Aké máte práva

 

Dotknutá osoba má nasledujúce práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom:

 

 • požiadať Prevádzkovateľa o prístup k jej osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva a o vydanie potvrdenia o tom, či Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú v súlade s čl. 15 Všeobecného nariadenia

Dotknutá osoba môže kontaktovať Prevádzkovateľa poštou na adrese: Centrum pre filantropiu n.o., Baštová 5, 811 03 Bratislava, e-mailom na cpf@cpf.sk,

 • požiadať Prevádzkovateľa o opravu jej osobných údajov, ktoré sú chybné, resp. o doplnenie osobných údajov, ktoré sú neúplné, v súlade s čl. 16 Všeobecného nariadenia;

Dotknutá osoba, ktorá má zriadený účet na stránke Prevádzkovateľa, ďalej môže svoje osobné údaje opraviť aj po prihlásení sa do tohto účtu.

 • požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa čl. 17 ods. 1 Všeobecného nariadenia, t. j. najmä ak:

 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali,
 • došlo k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu,
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.

 

 • požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania osobných údajov, v súlade s čl. 18 Všeobecného nariadenia, t. j. najmä ak:

 

 • namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, ale dotknutá osoba nechce osobné údaje vymazať,
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku,

 

 • požiadať Prevádzkovateľa o prenos jej osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami, v súlade s čl. 20 Všeobecného nariadenia,
 • namietať spracúvanie osobných údajov vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie dotknutej osoby a na účel priameho marketingu, v súlade s čl. 21 Všeobecného nariadenia.

Kým Prevádzkovateľ neposúdi závažnosť jeho oprávnených záujmov v porovnaní s oprávnenými záujmami dotknutej osoby, spracovanie osobných údajov obmedzí.

Ak sa ukáže, že oprávnený záujem dotknutej osoby prevažuje, Prevádzkovateľ dotknuté osobné údaje vymaže, ak sa nespracúvajú na iný zákonný účel.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na základe ich predchádzajúceho súhlasu, takže na ukončenie spracúvania takýchto osobných údajov a ich vymazanie (ak sa nespracúvajú súčasne na inom právnom základe) stačí tento súhlas odvolať.

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu. V prípade ak tak hodláte urobiť, odvolanie nám prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu nášho sídla alebo e-mailový kontakt.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (konanie podľa § 100 v súlade so ZoOOÚ) na Úrade na ochranu osobných údajov SR, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach podľa Všeobecného nariadenia.

 

Na podanú žiadosť alebo námietku odpovie Prevádzkovateľ do jedného (1) mesiaca od jej doručenia. V zložitých prípadoch môže Prevádzkovateľ lehotu predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, a to aj opakovane. O predĺžení lehoty Prevádzkovateľ dotknutú osobu upovedomí.

 

Odpoveď Prevádzkovateľ poskytne v písomnej alebo v elektronickej forme, ak dotknutá osoba nepožiada o poskytnutie odpovede ústne.

 

V prípadoch, v ktorých Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v postavení sprostredkovateľa vo vzťahu k Príjemcovi môže svoje vyššie uvedené práva dotknutá osoba uplatňovať aj priamo voči tomuto Príjemcovi.

 

Podrobnosti o právach dotknutej osoby a ich uplatňovaní upravuje čl. 12 – 23 Všeobecného nariadenia.

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie web stránky www.darujme.sk môže Prevádzkovateľ ukladať na zariadení užívateľov web stránky malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si web stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Podrobnosti o používaní cookies a ochrane súkromia návštevníka web stránky Prevádzkovateľa nájdete TU.

 

SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTRA – fyzická osoba konajúca v menej Príjemcu

 

Vytvorením používateľského prístupu do darcovského systému  dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledujúcom znení:

 

V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia udeľujem Prevádzkovateľovi po prečítaní si poučenia o ochrane osobných údajov súhlas podľa čl. 7 Všeobecného nariadenia na spracúvanie mojich osobných údajov na účel zasielania newslettra alebo e-mailov o novinkách a pod. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Rozumiem, že ak mám menej ako 16 rokov, na platnosť môjho súhlasu sa vyžaduje súhlas môjho zákonného zástupcu. Ak mám menej ako 16 rokov, potvrdzujem, že mám súhlas svojho zákonného zástupcu.

 

 

SÚHLAS SO ZRIADENÍM KONTA

 

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasu so zriadením konta dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledujúcom znení:

 

„V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia udeľujem Prevádzkovateľovi po prečítaní si poučenia o ochrane osobných údajov súhlas podľa čl. 7 Všeobecného nariadenia na spracúvanie mojich osobných údajov na účel vytvorenia a správy užívateľského konta na účel vytvárania a správy darcovských výziev. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Rozumiem, že ak mám menej ako 16 rokov, na platnosť môjho súhlasu sa vyžaduje súhlas môjho zákonného zástupcu. Ak mám menej ako 16 rokov, potvrdzujem, že mám súhlas svojho zákonného zástupcu.“

 

 1. Zmena Pravidiel ochrany osobných údajov

 

Tieto Pravidlá ochrany súkromia sú platné od 3.8.2020. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade akýchkoľvek zmien týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, upravené znenie zverejníme na našej webovej stránke DARUJME.SK alebo Vás o nej upovedomíme iným spôsobom (napr. osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu). Zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po ich zverejnení alebo doručení iného upovedomenia (momentom, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr).

 

 1. Ako nás môžete kontaktovať

 

Vítame Vaše názory ohľadom našich webových stránok a týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V prípade akýchkoľvek návrhov alebo výkonu práv podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov za účelom objasnenia konkrétneho práva a povinnosti vo vzťahu k osobným údajom alebo podania akejkoľvek inej požiadavky, nás prosím kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov :

Kontaktné údaje:

Centrum pre filantropiu n.o.

E-mail:  cpf@cpf.sk

Webové sídlo: www.darujme.sk