Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 821 871, registrovaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, reg. č. OVVS-530 / 49 / 2002 – NO (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva o nasledujúcich dotknutých osobách nižšie uvedené osobné údaje:

 

Darca – fyzická osoba:

 

 • meno a priezvisko – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • e-mailová adresa – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,

 

 

Fyzická osoba konajúca v mene Prijímateľa

 

 • meno a priezvisko – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • e-mailová adresa – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
 • telefónne číslo

 

Návštevník web stránky www.DARUJME.sk Prevádzkovateľa:

 

 • Informácie o ochrane súkromia návštevníka web stránky Prevádzkovateľa (informácie o použití súborov cookies) sú popri tomto dokumente k dispozícii aj TU.

 

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Všeobecné nariadenie“), zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

 

Darcu – fyzickej osoby, a/alebo fyzickej osoby konajúcej v mene Príjemcu, na účel:

 

 • uzavretia a plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia,
 • splnenia zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia i,
 • oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia – oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je uplatňovanie prípadných nárokov zo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou voči Príjemcovi a prípadná obrana proti nárokom zo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou uplatnených Darcom alebo Príjemcom voči Prevádzkovateľovi,
 • priameho marketingu služieb web stránky DARUJME.sk (odosielanie newslettera alebo e-mailov o novinkách so súhlasom dotknutých osôb a pod.) v súlade s § 62 ods. 2 a 3 Zákona o elektronických komunikáciách a § 4 Zákona o elektronickom obchode, a to vrátane vopred vyžiadanej komerčnej komunikácie elektronickou poštou; informácie o poskytnutí súhlasu sú uvedené na konci v časti „SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTRA“

 

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, ale na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania ich môže v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť poskytovateľom služieb nevyhnutne potrebných na bezproblémové fungovanie Prevádzkovateľa a jeho web stránky www.DARUJME.sk.

 

Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva na nasledujúci čas:

 

 • kým odpadnú všetky účely ich spracúvania,
 • v prípade údajov získaných dobrovoľne na základe súhlasu dotknutej osoby, najneskôr kým dotknutá osoba odvolá svoj súhlas,
 • v prípade osobných údajov spracúvaných v súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy, najdlhšie kým uplynú príslušné premlčacie doby,
 • v prípade osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov, v lehotách určených podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, spravidla najdlhšie desať (10) rokov od splnenia zmluvy.

 

Dotknutá osoba má nasledujúce práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom:

 

 • požiadať Prevádzkovateľa o prístup k jej osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva a o vydanie potvrdenia o tom, či Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú v súlade s čl. 15 Všeobecného nariadenia

Dotknutá osoba môže kontaktovať Prevádzkovateľa poštou na adrese: Centrum pre filantropiu, n.o., Baštová 5, 811 03, e-mailom na info@darujme.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 918 393 972,

 • požiadať Prevádzkovateľa o opravu jej osobných údajov, ktoré sú chybné resp. o doplnenie osobných údajov, ktoré sú neúplné, v súlade s čl. 16 Všeobecného nariadenia;

Dotknutá osoba, ktorá má zriadený účet na stránke Prevádzkovateľa, ďalej môže svoje osobné údaje opraviť aj po prihlásení sa do tohto účtu.

 • požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa čl. 17 ods. 1 Všeobecného nariadenia, t. j. najmä ak:

 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali,
 • došlo k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu,
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.

 

 • požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania osobných údajov, v súlade s čl. 18 Všeobecného nariadenia, t. j. najmä ak:

 

 • namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, ale dotknutá osoba nechce osobné údaje vymazať,
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku,

 

 • požiadať Prevádzkovateľa o prenos jej osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami, v súlade s čl. 20 Všeobecného nariadenia,
 • namietať spracúvanie osobných údajov vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie dotknutej osoby a na účel priameho marketingu, v súlade s čl. 21 Všeobecného nariadenia.

Kým Prevádzkovateľ neposúdi závažnosť jeho oprávnených záujmov v porovnaní s oprávnenými záujmami dotknutej osoby, spracovanie osobných údajov obmedzí.

Ak sa ukáže, že oprávnený záujem dotknutej osoby prevažuje, Prevádzkovateľ dotknuté osobné údaje vymaže, ak sa nespracúvajú na iný zákonný účel.

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach podľa Všeobecného nariadenia.

 

Na podanú žiadosť alebo námietku odpovie Prevádzkovateľ do jedného (1) mesiaca od jej doručenia. V zložitých prípadoch môže Prevádzkovateľ lehotu predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, a to aj opakovane. O predĺžení lehoty Prevádzkovateľ dotknutú osobu upovedomí.

 

Odpoveď Prevádzkovateľ poskytne v písomnej alebo v elektronickej forme, ak dotknutá osoba nepožiada o poskytnutie odpovede ústne.

 

Podrobnosti o právach dotknutej osoby a ich uplatňovaní upravuje čl. 12 – 23 Všeobecného nariadenia.

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie web stránky www.DARUJME.sk môže Prevádzkovateľ ukladať na zariadení užívateľov web stránky malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si web stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Podrobnosti o používaní cookies a ochrane súkromia návštevníka web stránky Prevádzkovateľa nájdete TU.

 

SÚHLAS S REGISTRÁCIOU

 

Registráciou, t.j. stlačením tlačidla „Odoslať“ v sekcii „Registrácia“ na web stránke www.DARUJME.sk dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledujúcom znení:

 

„V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia udeľujem Prevádzkovateľovi po prečítaní si poučenia o ochrane osobných údajov súhlas podľa čl. 7 Všeobecného nariadenia na spracúvanie mojich osobných údajov na účel registrácie, ktorá slúži na manažment darov a výziev na darovanie na web stránke www.DARUJME.sk. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Rozumiem, že ak mám menej ako 16 rokov, na platnosť môjho súhlasu sa vyžaduje súhlas môjho zákonného zástupcu. Ak mám menej ako 16 rokov, potvrdzujem, že mám súhlas svojho zákonného zástupcu.“

 

 

SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTRA

 

Zaškrtnutím príslušného políčka na zasielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách a pod. dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledujúcom znení:

 

„V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia udeľujem Prevádzkovateľovi po prečítaní si poučenia o ochrane osobných údajov súhlas podľa čl. 7 Všeobecného nariadenia na spracúvanie mojich osobných údajov na účel zasielania newslettra alebo e-mailov o novinkách a pod. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Rozumiem, že ak mám menej ako 16 rokov, na platnosť môjho súhlasu sa vyžaduje súhlas môjho zákonného zástupcu. Ak mám menej ako 16 rokov, potvrdzujem, že mám súhlas svojho zákonného zástupcu.“

 

Tieto informácie boli vydané dňa 7.5.2018