Ako účtovať dary?

Často sa nás pýtate ako zaúčtovať dary od individuálnych darcov a čo si založiť do účtovníctva. Pripravili sme pre vás zoznam odpovedí na najčastejšie otázky.

Kto nám posiela dary?

Všetky jednorazové a nové pravidelné dary k vám idú cez účet neziskovej organizácie Centrum pre filantropiu: SK30 1100 0000 0029 4908 4465, ktoré prijíma dary pre takmer 1000 zaregistrovaných mimovládnych organizácií.

Kedy nám prídu peniaze?

Finančné prostriedky, ktoré vám darcovia darujú prostredníctvom DARUJME.sk, posielame kumulovane vždy 1. a 15. deň v mesiaci.

Budeme ešte platiť nejaký poplatok z peňazí, ktoré nám prídu na účet?

Finančné prostriedky, ktoré prišli z účtu Centra pre filantropiu, poukazujeme už očistené o servisný poplatok. To znamená, že za tieto dary organizáciám nepríde žiadna faktúra za administráciu alebo servis.

Čo si máme založiť ako doklad k sume, ktorá príde na účet?

Doklady k týmto darom (tzv. výpisy) nájdete v admine moje.darujme.sk v časti Vyúčtovanie –/ Výpisy DARUJME. Po kliknutí na riadok daného výpisu sa vám ukáže zoznam darov zahrnutých v danom výpise. Systém vám umožňuje v spodnej časti stránky stiahnuť si zoznam výpisov alebo detaily všetkých výpisov z rozpisom jednotlivých darov.

Sú zoznamy darov z DARUJME.sk postačujúce pre účtovníctvo?

Áno, zoznamy darov z admin prostredia DARUJME.sk sú pre potreby účtovníctva postačujúce. Zoznamy obsahujú všetky potrebné údaje: meno a priezvisko darcu, kontakt na darcu, výšku daru, dátum pripísania daru, výšku servisného poplatku a výšku daru na preposlanie organizácii po odrátaní poplatku.

Ako majú byť zaúčtované dary a poplatky z DARUJME.sk v jednoduchom účtovníctve?

Ak účtujete v sústave jednoduchého účtovníctva odporúčame, aby sa účtovalo o príjmoch cez pohľadávky a výdavkoch cez záväzky. Ak má účtovná jednotka k dispozícii napríklad mesačný rozpis príjmov z darov a k tomu hodnotu poplatkov, je možné účtovať ako predpis cez pohľadávky a cez záväzky takýto sumárny doklad jedným zápisom.

Odporúčame účtovať v celkovej výške prijatých darov a takisto vo výške poplatkov.  Odporúčame tento postup:

Účtovať sumárnu výšku prijatých darov cez pohľadávky a účtovať sumárnu výšku servisných poplatkov cez záväzky vzájomným zápočtom.
Vyrovnanie pohľadávky prijatím platby na bankový účet

Ako majú byť zaúčtované dary a poplatky z DARUJME.sk v podvojnom účtovníctve?

Ak účtujete v podvojnom účtovníctve odporúčame dary od fyzických osôb účtovať na účet 663 a dary od právnických osôb účtovať na účet 662.

Poplatky odporúčame zaúčtovať do nákladového účtu 549. Výšku poplatku z každého daru nájdete v stĺpci poplatok z daru, ide o náklad servisný poplatok za dar sprostredkovaný cez službu DARUJME.sk Poplatok nie je nákladom darcu, jedná sa o náklad organizácie. Z hľadiska účtovania je servisný poplatok nákladová položka, ktorá sa účtuje rovnako ako bankový poplatok.

Naše odporúčanie je:

Zoznam darov podľa FO alebo PO účtovať cez ID 315/662,663.
Príjem peňažných prostriedkov na BU 221/315.
Zúčtovanie servisného poplatku ID 549/315.

Kde nájde naša mimovládna organizácia zmluvu s DARUJME.sk?

Zmluva medzi organizáciou a Centrom pre filantropiu n.o, ktoré službu DARUJME prevádzkuje je iba vo virtuálnej podobe a funguje na základe Pravidiel zverejnených tu: https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky/. Zmluvný vzťah s DARUJME.sk začal odoslaním žiadosti o registráciu do systému DARUJME.sk. Následným schválením a sfunkčnením služby DARUJME zo strany Centra pre filantropiu pre vašu organizáciu zmluva vstúpila do platnosti – podrobnosti sú popísané v čl.6. Do účtovníctva odporúčame vytlačiť a založiť .pdf verziu: Pravidlá a podmienky.

Prečo nám do organizácie prichádzajú dary z dvoch rôznych účtov?

(Ak ste vašu organizáciu registrovali po 1.9.2020 alebo nemáte žiadnych dlhoročných pravidelných darcov, preskočte prosím rovno na ďalšiu otázku)

Historicky DARUJME.sk zdieľalo spoločnú platobnú bránu s portálom Ľudia Ľuďom. Od 1.9.2020 sme systém DARUJME.sk od portálu Ľudia Ľuďom oddelili a fungujeme samostatne s vlastnou platobnou bránou. S organizáciou Ľudia Ľuďom n.o. sme sa dohodli, že budú aj naďalej spravovať pravidelné dary nastavené pred 31.8.2020. Tým sa chceli vyhnúť tomu, aby sme museli kontaktovať vyše 5500 pravidelných darcov a žiadať ich o prenastavenie pravidelných darov. Vieme, že to by mnohí asi nespravili a dary by zrušili.
Tieto „staré“ pravidelné dary kumulatívne každé dva týždne zasiela organizácia Ľudia Ľuďom z účtu SK05 1100 0000 0029 2383 8046. Dary sú zasielané v plnej výške, čiže nie sú očistené o servisný poplatok. Poplatok za tieto dary fakturujeme vždy na začiatku kvartálu.
Doklady k týmto darom (tzv. výpisy) nájdete v admine moje.darujme.sk v časti Vyúčtovanie –/ Výpisy Ľudia Ľuďom. Po kliknutí na riadok daného výpisu sa vám ukáže zoznam darov zahrnutých v danom výpise. Systém vám umožňuje v spodnej časti stránky stiahnuť si zoznam výpisov alebo detaily všetkých výpisov z rozpisom jednotlivých darov.

Faktúry si môžete tiež nájsť v admine v časti Vyúčtovanie –/Faktúry – posielame ich vždy mailom na adresu zadanú v nastaveniach organizácie „email na zasielanie faktúr“ a môžete si ich aj stiahnuť (na konci riadku):

Dary z účtu Ľudia Ľuďom a následná faktúra od Centra pre filantropiu vám budú posielané kým neexspirujú platobné karty, z ktorých sú dary nastavené, alebo kým darcovia nezrušia trvalý príkaz.

Vystavuje DARUJME.sk potvrdenia pre darcov o dare?

Pre právnické osoby (firmy, organizácie a pod.) automaticky posielame potvrdenie o poskytnutí daru, ktoré je možné založiť si do účtovníctva. Stačí na darovacom formulári zaškrtnúť, že chcete darovať ako právnická osoba.

V ďakovnom maily po prijatí daru posielame automaticky prílohu s potvrdením. Ak by toto potvrdenie náhodou darca vymazal, organizácia ho kedykoľvek môže stiahnuť vo formáte .pdf v detaile darcu a poslať mu ho.

Fyzické osoby si na Slovensku nemôžu uplatniť žiadnu úľavu za dar. Preto im DARUJME.sk neposkytuje automaticky potvrdenia o poukázaní daru. Ak dar poslal zahraničný darca alebo právnická osoba (napr. občianske združenie) a potrebuje o tom potvrdenie, stačí keď napíše na info@darujme.sk a potvrdenie najneskôr do 5 pracovných dní vystavíme a pošleme mu ho emailom.

Ako je vo výročnej správe potrebné zverejniť informácie o darcoch a daroch?

To záleží od toho, aká je právna forma vašej mimovládnej organizácie. O tom, čo všetko má byť zverejnené vo výročnej hovorí Zákon, podľa ktorého bola mimovládna organizácia založená. V DARUJME.sk sú registrované 4 najčastejšie typy organizácii: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a neinvestičné fondy, ktoré majú takéto povinnosti:

• Občianske združenie
Zákon č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov neukladá občianskym združeniam povinnosť zverejňovať výročnú správu. Preto je na uvážení každého občianskeho združenia, či má výročnú správu a aké údaje do nej zverejní. V záujme transparentnosti odporúčame napriek tomu na webstránke informovať o využití finančných prostriedkov.

• Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zákon č. 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v § 34 odstavci 2 písmo d, e hovorí, že výročná správa má obsahovať:

D) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
E) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov

Z uvedeného odporúčame nech organizácia vo výročnej správe neziskovej organizácie, špecificky vyčlení príjmy zo zdrojov vyzbieraných prostredníctvom DARUJME.sk, v prehľade o výnosoch.

Nadácia
Zákon č. 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách v § 35 odstavci 2 písmeno d, čo sa týka zverejnenia údajov vo výročnej správe:

D) prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur.

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné zverejniť darcov, ktorí v kalendárnom roku darovali finančný príspevok vo výške nad 331 €. Tu si treba dať pozor, táto suma sa vypočítava kumulovaním darov za celý rok. Treba uviesť aj pravidelných darcov, ktorí dosiahnu túto výšku sumy opakovaným darovaním nižších darov alebo jednorazových darcov, ktorí sumu dosiahli viacerými darmi.
Forma zverejnenia by mala byť – meno a priezvisko darcu, výška darovanej sumy.

Tu si však treba dávať veľký pozor !!! Podľa § 38 ods. 1 zákona o nadáciách: Ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko sa nesmú uvádzať v prehľade darcov ani inak zverejňovať. V zákone nie je presne definované, či žiadosť o zachovanie anonymity je poskytnutá vopred alebo ex post. Tu teda platí univerzálne, ak teda niekto takúto požiadavku vysloví, kedykoľvek, jeho údaje od tohto momentu nesmiete zverejňovať.
Ak si darca želá byť anonymný treba uviesť – Anonymný darca a výšku darovanej sumy.

Zvyšné právne formy organizácií takéto explicitné ustanovenia nemajú a teda požiadavka osobitného predpisu na zverejnenie tu nie je taká naliehavá a explicitná.

• Neinvestičný fond
Zákon č. 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch v § 25 odstavci 2 písmeno c,d hovorí, že výročná správa má obsahovať:
c) prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu,
d) prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu,
Z uvedeného odporúčame nech organizácia vo výročnej správe neinvestičného fondu špecificky vyčlení príjmy zo zdrojov vyzbieraných prostredníctvom DARUJME.sk, v prehľade o výnosoch.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa darov a účtovníctva, neváhajte a napíšte nám na info@darujme.sk.

 

Pripravili:
Zuzana Thullnerová, riaditeľka Centra pre filantropiu n.o.
Kristína Miškovská, finančná manažérka Centra pre filantropiu n.o.
Zuzana Behríková, manažérka DARUJME.sk

 

Publikované 18. februára 2024