Pravidlá používania internetového darcovského systému Darujme

 

Tieto Pravidlá používania internetového darcovského systému DARUJME upravujú vzájomné vzťahy pri poskytovaní, zhromažďovaní a administrácii finančných príspevkov medzi:

 1. prevádzkovateľom darcovského systému, ktorým je Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 318 21 71, registrovaná na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-530 / 49 / 2002 – NO, Krajský úrad v Bratislave, Staromestská 6, 814 74 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“)

 2. záujemcomo získanie príspevku (ďalej len „príjemca“),

 3. poskytovateľompríspevku (ďalej len „darca“) a 

 4. sprostredkovateľom platobnej operácie, ktorým je ĽUĎIA ĽUĎOM, n.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 42166683,registrovaná na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO, prevádzkovateľ internetového darcovského portálu LudiaLudom.sk (ďalej len „sprostredkovateľ“)

Článok 1. Definície niektorých pojmov

 1. Darcovským systémom DARUJME sa primerane podľa významu použitia rozumie súhrn činností a aktivít prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje prevádzkovateľ darcom a príjemcom služby vrátane brány k platobného systému sprostredkovateľa. Darcovský systém je prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle http://darujme.ludialudom.sk alebo https://www.darujme.sk.

 2. Prevádzkovateľ je slovenská právnická osoba, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

 3. Príjemca je právnická osoba, registrovaná v darcovskom systéme, ktorá súhlasí s pravidlami používania internetového darcovského systému DARUJME a uzavrie s prevádzkovateľom zmluvu o spolupráci.

 4. Darca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s  pravidlami používania darcovského systému DARUJME. Za pravidelného darcu sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu v pravidelných intervaloch poukazovať rovnaký príspevok v prospech príjmcu prostredníctvom darcovského systému DARUJME. Za pravidelného darcu sa na účely funkcionality umožňujúcej zvýšenie výšky daru považuje pravidelný darca, ktorý pravidelne poukazuje príspevok v prospech príjemcu prostredníctvom darcovského systému DARUJME, a to platobnou kartou alebo kreditnou kartou za využita platobnej služby ComfortPay.

 5. Príspevok je poskytnutie peňazí zo strany darcu v prospech príjemcu s cieľom podpory aktivít a kampaní príjemcu.

 6. Registrácia predstavuje uzatvorenie elektronickej zmluvy so sprostredkovateľom a uzatvorenie zmluvy o spolupráci s prevádzkovateľom, ktorej obsahom sú aj pravidlá používania darcovského systému DARUJME (ďalej len "pravidlá").

 7. Sprostredkovateľ je právnická osoba zodpovedná za spracovanie platby uskutočnenej darcom v prospech prijímateľa, ako aj za poukázanie poskytnutých darov prijímateľovi.

  a. Dohoda o splnomocnení je dohoda, ktorou príjemca udeľuje sprostredkovateľovi oprávnenie na zastúpenie pri uzavretí dohody o poskytnutí príspevku.

  b. Dohoda o poskytnutí príspevku je dohoda, ktorú uzatvára sprostredkovateľ s darcom v mene príjemcu. Dohodou o poskytnutí príspevku darca bezplatne poskytuje príspevok príjemcovi a ten príspevok prijíma.

  c. Dohoda o poskytnutí služieb certifikácie je dohoda, ktorou sa overovateľ zaväzuje potvrdiť správnosť informácií zverejnených príjemcom vo výzve naviazanej na darcovský systém DARUJME na portáli www.ludialudom.sk. Overovateľom príjemcu pre túto konkrétnu výzvu je prevádzkovateľ darcovského systému DARUJME.

 8. Registrácia na portáli sprostredkovateľa predstavuje uzatvorenie elektronickej zmluvy so sprostredkovateľom na portáli www.ludialudom.sk. V rámci elektronickej zmluvy, v závislosti od skupiny používateľov, sú uzatvárané nasledujúce zmluvy:

 9. Kódex používateľa darcovského systému DARUJME je súbor etických princípov a pravidiel, ktorými sa riadi prijímateľ najmä vo vzťahu k darcovi.

Článok 2. Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb v rámci internetového darcovského systému DARUJME medzi príjemcom a darcom, stanovenie práv a povinností príjemcu a darcu, resp. prevádzkovateľa pri správe a používaní internetového darcovského systému DARUJME.

 2. Pravidlá sa vzťahujú primerane na všetky poskytnuté finančné prostriedky a na služby poskytnuté prostredníctvom internetového darcovského systému DARUJME.

 3. Internetový darcovský systém DARUJME uľahčuje poskytovanie finančných prostriedkov od darcov pre príjemcov. Centrum pre filantropiu, n.o. ako prevádzkovateľ a ĽUĎIA ĽUĎOM, n.o. ako sprostredkovateľ poskytujú technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi darcami a príjemcami. Každý darca je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa slobodne rozhodol o podpore konkrétneho príjemcu. Všetky dostupné informácie na strane prevádzkovateľa a sprostredkovateľa sa nachádzajú na internetovej doméne Darujme.sk a primerane na darcovskom portáli LudiaLudom.sk. Okrem uvedených údajov na týchto doménach nemá tak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ žiadne ďalšie údaje týkajúce sa projektov alebo zúčastnených strán.

 4. Aj napriek tomu, že prevádzkovateľ posudzuje žiadosti príjemcov o zaradenie do systému DARUJME, každý príjemca je zodpovedný samostatne za správnosť zverejnených údajov v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 3. Práva a povinnosti príjemcu

 1. Príjemca je oprávnený:

  a. Prostredníctvom internetového darcovského systému DARUJME prijímať príspevky od darcov, a to prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ si neúčtuje žiadne poplatky za tieto služby.

  b. Komunikovať s darcom a/alebo s potenciálnym darcom prostredníctvom služieb, ktoré sú súčasťou internetového darcovského systému, ako aj individuálne.

  c. Požiadať pravidelného darcu, ktorý poskytuje príspevok prostredníctvom platobnej karty alebo kreditnej karty, o udelenie súhlasu na zvýšenie poskytovaného príspevku. Určenie sumy, o ktorú sa príspevok darcu zvýši, je vo výlučnom oprávnení darcu. 

 2. Príjemca je povinný:

  a. Dodržiavať zmluvu o spolupráci uzavretú z prevádzkovateľom, dodržiavať Pravidlá používania darcovského systému DARUJME ako aj Kódex používateľa darcovského systému DARUJME,

  b. Uzavrieť so sprostredkovateľom dohodu o plnej moci za účelom uzavrenia darovacej zmluvy medzi darcom a Záujemcom, ktorý je príjemca daru sprostredkovaného cez systém DARUJME alebo LudiaLudom.sk.

  c. Dodržiavať pravidlá sprostredkovateľa na portáli LudiaLudom.sk;

  d. Použiť finančný príspevok v rámci účelu, na ktorý mu bol darcom poskytnutý.

  e. Uvádzať presné, správne a pravdivé údaje a na požiadanie prevádzkovateľa predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú.

  f. Aktívne alebo na požiadanie darcu ho informovať o použití darovaných príspevkov. V prípade, že darca o to písomne požiada, je prijímateľ povinný mu do tridsiatich dní od doručenia žiadosti vyhovieť.

  g. Jasne a zrozumiteľne informovať darcu o účele, na ktorý žiada príspevok. 

  h. V prípade získania pravidelného daru, dostatočne zrozumiteľne informovať darcu o tom, ako môže tento pravidelný dar v budúcnosti pozastaviť či zrušiť. Ak darca požiada príjemcu o zrušenie pravidelného daru, ten musí zrušenie vykonať bezodkladne. 

  i. zvýšiť príspevok darcu len na základe preukázateľne získaného súhlasu darcu so zvýšením jeho príspevku a o sumu stanovenú alebo odsúhlasenú darcu. 

  j.   poskytnúť prevádzkovateľovi kópiu dokumentu alebo kópiu nosiča, na ktorom bude zaznamený súhlasu darcu so zvýšením poskytovaného príspevku najneskôr do 3 pracovných dní, odo dňa doručenia písomnej výzvy prevádzkovateľa. Ak príjemca žiadosti prevádzkovateľa v stanovenej lehote nevyhovie, prevádzkovateľ má za to, že súhlas darcu so zvýšením príspevku nebol preukázateľne získaný. 

 3. Príjemca nesie zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na doméne darujme.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

Článok 4. Práva a povinnosti darcu

 1. Darca je oprávnený:

  a. bezplatne a dobrovoľne poskytnúť príspevok prostredníctvom internetového darcovského systému DARUJME a prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného sprostredkovateľom.

  b. písomne požiadať príjemcu tohto daru o informácie o použití darovaných príspevkov.

  c. uzavrieť so sprostredkovateľom dohodu o poskytnutí príspevku.

  d. udeliť príjemcovi súhlas na zvýšenie pravidelne poskytovaného daru a za týmto účelom stanoviť alebo odsúhlasiť sumu, o ktorý sa príspevok zvýši.
 2. Darca je povinný:

  a. Uvádzať o sebe presné, správne a pravdivé údaje. Prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ si vyhradzujú právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s darcom z dôvodu, že darca uviedol nepravdivé alebo nesprávne údaje.


Článok 5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Ak ktorýkoľvek registrovaný užívateľ internetového darcovského systému zistí, že príjemca porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo podmienky použitia darcovského systému, je povinný bezodkladne to oznámiť prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný podnet registrovaného užívateľa internetového darcovského systému prešetriť bez zbytočného odkladu a informovať ho o výsledku prešetrenia, o sankciách alebo krokoch prijatých na nápravu vzniknutého stavu. 

 2. Prostredníctvom darcovského systému je zakázané uverejňovať či šíriť:

  a. materiál urážlivý alebo nebezpečný pre deti a mladistvých;

  b. materiál obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci násilie, pornografiu, rasovú diskrimináciu;

  c. materiál obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci nenávisť voči iným ľuďom alebo voči menšinám;

  d. lživé alebo zavádzajúce údaje, nepravdivé skutočnosti alebo urážky, vulgárne alebo obscénne slová, obsah provokatívny, alebo agresívny voči iným osobám;

  e. akýkoľvek iný obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy.

 3. Darcovský systém je určený na prijímanie darov a každá výzva, na ktorú môže darca prispieť prostredníctvom internetového darcovského systému, musí byť neziskového charakteru (tzn. príspevok ani jeho časť nesmie byť priamo či nepriamo použitá k osobnému obohateniu jej predkladateľa t.j. zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov právnickej osoby s výnimkou opodstatnených administratívnych a prevádzkových nákladov prijímateľa).

 4. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, preskúmať zverejňovaný obsah, pri ktorom figuruje názov darcovského systému či link naň. V prípade odôvodnenej potreby ochrany darcovského portálu (napr. v prípadoch uvedených v Článku 5 ods. 2 týchto pravidiel) pozastaviť tento link alebo prístup prijímateľa do darcovského systému.

 5. Prevádzkovateľ je spolu so sprostredkovateľom povinný:

  a. prerozdeliť poskytnuté finančné príspevky medzi príjemcov, spravidla v prvý pracovný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli poskytnuté;

  b. zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.


Článok 6. Registrácia

 1. Stlačením darovacieho tlačidla v darcovskom formulári darca poskytuje svoje kontaktné údaje do systému prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a umožňuje príjemcovi použiť všetky alebo iba časť z týchto údajov na kontaktovanie darcu a jeho informovanie o činnosti príjemcu, ako aj o spôsobe použitia darovaných príspevkov.
 2. Nakladanie s údajmi registrovaného darcu sa riadi Článkom 9 týchto pravidiel.


Článok 7. Finančné transakcie

 1. Prijaté príspevky pre jednotlivého príjemcu budú na základe zmluvy o spolupráci medzi príjemcom a prevádzkovateľom, ako aj na základe zmluvných vzťahov medzi príjemcom a sprostredkovateľom zasielané prevodom na účet príjemcu, spravidla v prvý pracovný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol prevod vykonaný.

 2. Minimálna výška finančného daru je 1,- EUR.

 3. Darca ani príjemca nemajú nárok na úrok z finančných prostriedkov, ktoré ešte neboli pripísané na účet príjemcu.

 4. Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ darcovi príspevok po jeho poskytnutí nevracia. Príjemca sa v prípade žiadosti darcu o vrátenie daru riadi Kódexom používateľa darcovského systému DARUJME.

 5. Platby môžu byť spracované spôsobom ponúkaným prevádzkovateľom. Na jednotlivé spôsoby platby sa uplatňujú špecifické podmienky príslušného poskytovateľa služieb.


Článok 8. Zodpovednosť a záruky

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany príjemcu.

 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených príjemcami a darcami.

 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť (neručí žiadnym spôsobom za škody) za následky vzniknuté z porušenia právnych povinností vyplývajúcich sprostredkovateľovi, darcovi alebo príjemcovi zo zákona alebo z iných právnych skutočností (napr. omeškanie, porušenie zmluvných záväzkov, porušenie zákonných povinností) okrem prípadov, keď zodpovednosť vznikla z konania/opomenutia prevádzkovateľa.

 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám v dôsledku používania funcionality umožňujúcej zvyšovanie výšky daru v rozpore s ustanoveniami zakotvených v týchto pravidlách. 

Článok 9. Použitie osobných údajov

 1. Registráciou v darcovskom systéme registrovaný používateľ vyjadruje súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov (zoznam osobných údajov je uvedený v príslušných formulároch) a informácií prevádzkovateľom. Informácie budú spracovávané a uchovávané na účely prevádzkovania internetového darcovského portálu a to na účely evidovania darcov a príjemcov, evidovania jednotlivých príspevkov a možnosti priradenia príspevkov ku konkrétnemu darcovi, realizácie poskytnutia príspevkov, prípadne na iné súvisiace účely týkajúce sa výhradne poskytnutia príspevku príjemcovi.

 2. Registráciou na darcovskom portáli darca vyjadruje tiež súhlas s tým, aby jeho údaje boli poskytnuté príjemcovi.

 3. Dotknutá osoba, ktorá na spracovanie poskytla tiež osobné údaje tretích osôb, zodpovedá v zmysle § 11 ods. 1 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov za to, že predmetný súhlas so spracovaním udelili aj iné označené osoby, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkovateľovi.

 4. Súhlas poskytovateľa údajov platí počas platnosti registrácie v darcovskom systéme až do jeho písomného odvolania. Poskytovateľ údajov môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.


Článok 10. Riešenie sporov


Zmluvy uzavreté v súlade s týmito pravidlami sa riadia Občianskym zákonníkom a subsidiárne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory, ktoré z nich vzniknú, rieši príslušný súd. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany príjemcu.

Článok 11. Zmena pravidiel

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne pravidlá. Prevád-zkovateľ je povinný príjemcu informovať o vydaní nových pravidiel, alebo zmene existujúcich pravidiel zaslaním informácie na oficiálnu adresu príjemcu. Nové alebo zmenené pravidlá nadobudnú účinnosť v lehote jedného mesiaca od ich zverejnenia za predpokladu, že príjemca prevádzkovateľovi písomne neoznámi, že nové alebo zmenené pravidlá neakceptuje. Ak dôjde k doručeniu takéhoto oznamu, prevádzkovateľ bezodkladne zruší alebo pozastaví registráciu príjemcu v darcovskom systéme.

 2. Ak príjemca písomne neoznámi prevádzkovateľovi v lehote jedného mesiaca po ich zverejnení, že nové pravidlá neakceptuje, rozumie sa tým, že im plne porozumel a je nimi viazaný.


Článok 12. Záverečné ustanovenia

 1. Pre používateľov darcovského portálu sú okrem týchto pravidiel záväzné aj ostatné pokyny a ná-vody zverejnené v rámci webového sídla systému DARUJME, a to primerane s ohľadom na ich obsah.

 2. Tieto pravidlá sa stávajú účinné dňom 1. 8. 2013 Vyplnením príslušného formulára tak darca, ako aj príjemca vyhlasujú, že v plnom rozsahu porozumeli týmto pravidlám a sú nimi viazaní.


Aktuálne znenie: z 1.8.2013 (verzia 1.3)

Predchádzajúce znenie (verzia 1.2) platné od 2.2.2012 do 31.7.2013 nájdete tu
Predchádzajúce znenie (verzia 1.1) platné od 10.10.2012 do 2.2.2013 nájdete tu

Projekt podporujú

Nadácia otvorenej sposločnosti - Open society foundation Ľudia ľudom sk

  S láskou zo Slovenska — CPF + BACKBONE, powered by ĽudiaĽuďom.sk